ज्योतिषाकडे जाण्यापुर्वी .. प्रश्नोत्तरातून सुसंवाद (भाग १ ) १] कुंडली , पंचांग, राशीनक्षत्रे

१) फलज्योतिष म्हणजे काय?
जन्मवेळची ग्रहस्थिती आणि नंतर वेळोवेळी आकाशात निर्माण होणारी ग्रहस्थिती यांचे संयुक्त परिणाम माणसाच्या जीवनावर होतात असे मानून त्यांचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे फलज्योतिष.
फार पूर्वी फलज्योतिष हा शब्द प्रचारात नव्हता. ज्योतिष किंवा ज्योति:शास्त्र हा शब्द प्रचारात होता, ज्योति म्हणजे आकाशातील दीप्तीमान गोल. ज्योतिष हा शब्द मुख्यत: खगोलशास्त्र या अर्थाने वापरीत असत. त्याचा उपयोग यज्ञयागादि धर्म-कृत्ये करण्यासाठी चांगला काल कोणता ते ठरवण्यासाठी केला जात असे. त्यात अर्थातच शुभाशुभत्वाचा भाग असे. कालांतराने ज्योति:शास्त्राचे तीन स्कंध होउन त्याना सिद्धांत-स्कंध, संहिता-स्कंध आणि होरा-स्कंध अशी नावे मिळाली. पहिला सिद्धांत-स्कंध पूर्णपणे खगोलगणिताशी संबंधित होता. दुसरा संहिता-स्कंध हा ऋतूमानानुसार नागरी जीवनातील कृत्ये व कर्तव्ये केव्हा म्हणजे कुठल्या नक्षत्रावर व मुहूर्तावर करावीत हे सांगणारा होता. तिसरा होरा-स्कंध हा व्यक्तीच्या आयुष्यातील घटना वर्तवणारा होता, तो म्हणजेच आजचे फलज्योतिष .
यूरोपमध्ये वेधशाळांच्या मदतीने ज्योतिषी लोक ग्रहगतीचा अभ्यास करीत असत व ग्रहणादिकांविषयी भाकिते वर्तवीत असत. वेधशाळांना राजाश्रय असायचा. जोहानीज केपलर (इ.स. १५७१ -१६३०) या खगोलशास्त्रज्ञाला तत्कालीन परिस्थितीत फलज्योतिषावर उदर निर्वाह चालवावा लागत असे. त्याला त्या परिस्थितीचा कमालीचा उबग आला होता. तो एके ठिकाणी म्हणतो, ''फलज्योतिष ही ज्योति:शास्त्राची ( म्हणजे खगोलशास्त्राची ) बदलौकिक कार्टी आहे, पण तिच्याविना तिची बिचारी आई (म्हणजे खगोलशास्त्र ) एका वेळच्या अन्नाला देखील महाग होते ! `` पुढे काही कालानंतर ज्योति:शास्त्राला खगोलशास्त्र असे नाव पडले आणि ज्योतिष हा शब्द फक्त फलज्योतिष या अर्थाने वापरला जाऊ लागला.

२) पंचांग म्हणजे काय? त्याचा उपयोग काय?
कालगणनेची पाच अंगे आहेत. ती म्हणजे तिथी, वार, नक्षत्र, योग व करण. या पाच अंगांची माहिती ज्यात असते ते पंचांग. भारतीय कालगणनेसाठी ज्योतिर्गणित हे पृथ्वी हे स्थिर केन्द्रबिंदू मानून केलेलेे आहे. त्यामुळे सूर्य हा तारा असूनही त्याला ग्रहाचे स्थान देउन तो चल झालेला आहे. चंद्र व सूर्य यांच्यामध्ये बारा अंशांचे कोनात्मक अंतर पडण्यासाठी जो अवधी लागतो त्याला तिथी म्हणतात.
नक्षत्र म्हणजे अवकाशातील विशिष्ट पटटयातील ठळक तारका समूह. अवकाशगोलात ३६० अंशाचे बारा भाग पाडून जशा राशी झाल्या तसे २७ भाग पाडले तर २७ नक्षत्र होतात. म्हणजे एक भाग हा १३ अंश २० कलांचा झाला.
वार हे अंग उशीरा प्रचारात आले. वार हे मूळ भारतीयांचे नव्हेतच. ते खाल्डियन कदाचित इजिप्शियन वा ग्रीक संस्कृतीतून आपल्याकडे आले असावेत. कारण महाभारतात वारांचा उल्लेख नाही असे भारतीय ज्योतिषाचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास कर्ते शं. बा. दिक्षीत सांगतात.
योग व करण हे व्यवहारोपयोगी नसल्याने आता व्यवहारात योग व करण ही अंगे प्रचारात नाहीत. पंचांगात मात्र ती दिलेली असतात.
या व्यातिरिक्त पंचांगात नित्योपयोगी व उपयुक्त धार्मिक माहिती दिलेली असते. विवाह मुंज मुहूर्त वधूवरांचे गुणमेलन कोष्टक, अवकहडा चक्र, व्रते, धार्मिक सण, उत्सव, जयंती, पुण्यतिथी, ज्योतिषांना लागणारी पहाटे ५.३० रोजची ग्रहस्थिती, ग्रहणांची माहीती, धार्मिक कृत्याविषयीचे निर्णय वगैरे वगैरे. औषधाची जशी प्रथमोचाराची पेटी असते तसे हे धार्मिक प्रथमोचाराचे अंग म्हणून घरात टांगलेले असते.

३) जन्मकुंडली म्हणजे काय?
तुमच्या जन्मवेळी तुमच्या जन्मस्थळावरून दिसलेली ग्रह-राशींची स्थिती दाखवणारा सांकेतिक पद्धतीचा आराखडा म्हणजे तुमची जन्मकुंडली. कुंडलीत जे आकडे असतात ते राशींचे अनुक्रमांक दाखवणारे आकडे असतात. स्थानांचे म्हणजे घरांचे अनुक्रमांक तिच्यात लिहीत नाहीत. आपल्याकडे ती चौकटीत मांडलेली असते पण वर्तुळाकार कुंडली मांडण्याची पद्धत पाश्चात्यात आहे.दक्षिण भारतात चौकटीतच परंतु थोडी वेगळया पद्धतीने मांडलेली असते. कुंडली ही खगोलशास्त्रावर आधारलेली असते पण तिच्यावरुन भाकीत सांगणे हा फलज्योतिषाचा भाग आहे.

४) जन्मरास म्हणजे काय? जन्मनक्षत्र म्हणजे काय?
पृथ्वी सूर्याभोवती ज्या वर्तुळात फिरते ते वर्तुळ जर कल्पनेने मोठे-मोठे करीत नेले व तारांगणाच्या घुमटाला भिडवले तर तेथे जे काल्पनिक महा-वर्तुळ तयार होईल त्याला अयनवृत्त किंवा क्रांतीवृत्त म्हणतात. या महा-वर्तुळावर एक आरंभ-बिंदू ठरवायचा आणि तिथून सुरुवात करून महा-वर्तुळाचे १२ समान भाग मानायचे. दरएक भाग तीस अंशाचा होतो. त्यालाच रास म्हणतात. मेष ते मीन अशा बारा राशी आहेत.तुमच्या जन्माचे वेळी चंद्र ज्या राशीत असेल ती तुमची जन्मरास मानली जाते.
आता याच महा-वर्तुळाचे २७ समान भाग केले तर एकेक भाग १३ अंश व २० कलांचा होईल. एक भाग म्हणजे एक नक्षत्र. तुमच्या जन्माचे वेळी जर चंद्र मृग नक्षत्रात असेल तुमचे जन्मनक्षत्र मृग असे म्हणायचे. ही सत्तावीस नक्षत्रे बारा राशींमध्ये वाटलेली आहेत म्हणून एकेका राशीत सव्वादोन नक्षत्रे बसतात. प्रत्येक नक्षत्राचे चार भाग करतात त्या प्रत्येक भागाला चरण असे म्हणतात.
अंतरिक्षाच्या कल्पनातीत अफाट पार्श्वभूमीवर दिसणारे हे राशी-नक्षत्रांचे चित्र आपल्या तोकड्या कल्पनाशक्तीच्या आवाक्यात येईल अशा रितीने मांडता येईल का? येईल. अशी कल्पना करायची की, सूर्यापासून प्लूटोपर्यंत पसरलेली आपली संपूर्ण सूर्यमाला एका रुपयाएवढ्या लहानशा वर्तुळात मावेल एवढी लहान केली आहे. ही रुपयाच्या आकाराची सूर्यमाला एका विस्तीर्ण मैदानात मध्यभागी ठेवली आहे. आता या प्रमाणावर, म्हणजे स्केलवर, राशी-नक्षत्रांच्या ताऱ्यांची मांडणी मैदानात करायची आहे. त्यासाठी त्या रुपयाच्या भोवती ३०० फूट त्रिज्येचे एक वर्तुळ काढायचे. या वर्तुळाच्या आत एकही तारा नाही. त्याच्या बाहेर पसरलेल्या विस्तीर्ण मैदानात मैलभर अंतरापर्यंत डोळ्यांना दिसू शकणारे राशी-नक्षत्रांचे तारे विखुरलेले आहेत. मृग नक्षत्रातला व्याधाचा तारा ५५० फूट अंतरावर आहे. काही नक्षत्रांचे तारे दीड-दोन हजार फूट अंतरावर आहेत. आता जरा आपल्या रुपयाकडे पहा. त्यावर कुठेतरी आपली पृथ्वी व चंद्र एका तिळाएवढ्या लहानशा जागेत आहेत असे समजायचे. पृथ्वीवर उभे राहून चंद्राकडे पहाणारा म्हणत असतो की मला चंद्र आत्ता मृग नक्षत्रात दिसतो आहे, वास्तविक तो बापडा चंद्र कुठे असतो आणि ते मृग नक्षत्र कुठे असते! तरी पण फलज्योतिषात असे म्हणायचे असते की माझ्या जन्मवेळी चंद्र मृग नक्षत्रात दिसत होता म्हणून माझे जन्मनक्षत्र मृग. या नक्षत्राचा मालक कोण तर मंगळ, म्हणून मला जन्मत: मंगळाची महादशा चालू झाली! हे सगळे बघून विज्ञाननिष्ठ माणसाला असे वाटू लागते की ज्योतिष्यांची दुनिया म्हणजे वेड्यांचा बाजार आहे !

५) नावावरून जन्मरास व जन्मनक्षत्र कसे ओळखतात ?
खेडेगावात मूल जन्माला आल्यावर गावच्या जोशाकडून त्याचे जन्म-नांव काढून घेतात. पूर्वी गावात भिक्षुकी करणाराच ज्योतिषीही असायचा. तो पंचांगातून त्या दिवशीचे नक्षत्र पाहून अवकहडा चक्रावरून नावाचे आद्याक्षर सांगायचा. चू, चे, चो, ला, ली, लू, डा, डी अशा अक्षरातून तो एखादे अक्षर सुचवायचा. मग त्या अक्षरावरून डामदेव, चोमदेव अशी निरर्थक नांवे किंवा साधी नावे सुद्धा जन्मनांव म्हणून ठेवली जायची. या पद्धतीमुळे जन्मतारीख किंवा जन्मवेळ कुठेही नोंदलेली नसली तरी जन्मनांव पक्के लक्षात रहात असल्यामुळे त्या नावावरून अवकहडा चक्रातून जन्मनक्षत्र व जन्मरास कोणती ते कळते.

६) प्रश्नकुंडली म्हणजे काय? ती मांडून उत्तरे कशी देतात?
जेव्हा जातकाच्या मनात काही प्रश्न असतात, उदाहरणार्थ, मला प्रमोशन कधी मिळेल? घर कधी बांधून होईल? हरवलेली वस्तू सापडेल का? मॅचमध्ये भारत जिंकेल का? जेव्हा असा एखादा प्रश्न कुणी ज्योतिष्याला विचारतो तेव्हा ज्योतिषी लगेच किती वाजले आहेत ते पाहून त्यावेळेची कुंडली मांडतो. तिला प्रश्न कुंडली म्हणतात. फलज्योतिषात कृष्णमूर्ती किंवा नाक्षत्रज्योतिष नावाची पद्धत आहे. या कृष्णमूर्तीचा तत्वज्ञ जे. कृष्णमूर्तीशी काही संबंध नाही. या पद्धतीत प्रश्नकुंडलीला विशेष महत्व आहे. असे समजा की एका निवडणुकीतले दोन प्रतिस्पर्धी उमेदवार एकाच वेळी एका ज्योतिष्याकडे गेले. दोघांनी ज्योतिष्याला विचारले की मी निवडणूक जिंकेन का ? आता पंचाईत आली! दोघांच्या प्रश्नाची वेळ एकच म्हणून दोघांची प्रश्नकुंडली एकसारखीच येणार. दोघांनाही एकच भविष्य कसे सांगायचे ? मग अशा वेळी ज्योतिषी काय युक्ती करतो तर त्या दोघांना १ ते २४९ पैकी कुठलाही एक आकडा मनात धरायला सांगतो. दोघेही एकच आकडा धरण्याची शक्यता फारच कमी असते. मग त्या आकडयाशी संबंधीत असलेली प्रश्नकुंडली मांडून ज्योतिषी त्याना भविष्य सांगतो ! या पद्धतीवर काही ज्योतिषी असा आक्षेप घेतात की तिच्यात जन्मकुंडलीचा विचारच होत नाही. पण धंदेवाईक ज्योतिष्यांना ही पद्धत सोयीची आहे कारण, अचूक जन्मवेळ तर राहोच पण जन्मवर्ष सुद्धा ज्यांना माहित नाही असे खूप लोक असतात. त्यांची जन्मकुंडली कुठून असणार ? मग तशा लोकांचे भविष्य कसे सांगायचे ? पण प्रश्नकुंडलीच्या पद्धतीमुळे अशा लोकांची - व ज्योतिष्यांचीही - सोय झाली आहे.
या पद्धतीबाबत पं महादेवशास्त्री जोशी यांनी त्यांच्या 'आत्मपुराण` पुस्तकात सांगितलेला एक मजेदार किस्सा विचार करायला लावणारा आहे. गुरु-शिष्य परंपरेतून शिकलेल्या महादेवशास्त्रींनी पणजीत दारावर पाटी लावून भविष्य सांगणे चालू केले. तिथल्या लोकांचे प्रश्न काय असणार तर आमची गाय हरवली आहे, ती केव्हा सापडेल ? बाहेरगावी गेलेला पाहुणा कधी परत येईल? असले प्रश्न. महादेवशास्त्री मारे प्रश्नकुंडली मांडून उत्तरे देत. पण गंमत काय व्हायची की गाय दोन दिवसांनी सापडेल असे सांगावे तर ती संध्याकाळीच गोठयात हजर व्हायची! पाहुणा पंधरा दिवसानी येईल असे सांगावे तर तो दुसऱ्याच दिवशी टपकायचा! त्यांची भविष्यवाणी खरी ठरेना. तेव्हा त्यांनी त्याच गावातील एका ज्येष्ठ ज्योतिषाचे शिष्यत्व पत्करले. मग त्यांच्या असं लक्षात आलं की हे महाशय पृच्छकालाच बोलायला लावीत. त्याच्याच कडून इतिहास-वर्तमान वदवून घेत. 'आशां कालवती कुर्यात्।` व 'कालं विघ्नेन योजयेत्।` अशा द्विसूत्रीचा वापर करून जातकाला संदिग्ध भाषेत भविष्य सांगत. ही त्यांची पद्धत पाहून, तिच्यात जातकशास्त्र कुठ आलं अशी भाबडी शंका महादेवशास्त्रींनी विचारली. '' जातकशास्त्र? तुम्ही ग्रंथाचे आधारे भविष्य सांगायला गेलात की मेलात. इथं शब्दजंजाळ कामाला येतं. समोरच्या माणसाचं सूक्ष्म निरीक्षण करून भविष्य सांगायचं ते बरं असंच सांगायचं अन् त्याला आशेच्या घोडयावर बसवून पाठवून द्यायचं. तुमच वाक्चातुर्य जेवढं प्रभावी तेवढं तुमचं भविष्य बरोबर........`` शेवटी महादेवशास्त्रींनी विचार केला. किती दिवस मी स्वत:ला व लोकांना फसवत राहू? त्यांनी आपलं चंबू गबाळ आवरलं व पणजीहून आंबेडयाला परत आले.

७) अमावस्या अशुभ दिवस आहे काय?
एखादी गोष्ट आपल्याला अनुकूल असेल तर शुभ आणि प्रतिकूल असेल तर अशुभ अशी ढोबळ संकल्पना आहे. भारत पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यात एखाद्या दिवशी भारत हरला तर तो दिवस त्या अनुषंगाने भारताला अशुभ व पाकिस्तानला शुभ झाला. हीच गोष्ट उलट घडली तर तो दिवस भारताला शुभ व पाकिस्तानला अशुभ. सौद्यांमध्ये वा सट्टेबाजी मध्ये एखाद्याचा फायदा हा दुसऱ्याचा तोटाच असतो. त्यामुळे एखाद्याचे शुभ हे दुसऱ्याचे अशुभ असू शकते.
तुका म्हणे हरिच्या दासा । शुभकाळ दाही दिशा ।। अमावस्याच काय पण कुठलाही दिवस अशुभ नाही. दक्षिण भारतात अमावास्या शुभ मानली जाते. कारण अमावस्या म्हणजे सूर्य चंद्र युती. सूर्य चंद्र बरोबरच उगवतात व बरोबरच मावळतात. युतीत ग्रहांची फले वृद्धिंगत होतात. अशी ज्योतिषशास्त्रात संकल्पना आहे. आपल्याकडे मात्र अमावस्या अशुभ मानतात. अजून गमतीची गोष्ट अशी की दिवाळीत लक्ष्मीपूजन मात्र अमावस्येच्या दिवशी असते. म्हणजे एकच दिवस स्थलसापेक्षतेने, व्यक्तिसापेक्षेने शुभ किंवा अशुभ होतो.

८) अमावस्येला -पौर्णिमेला शस्त्रक्रिया केल्यास रक्तस्त्राव जास्त होतो हे कितपत सत्य आहे?
ही समजूत खरी आहे की नाही या विषयावर शल्यविशारदांमध्येच मतभेद आहेत. डॉ. भा. नी. पुरंदरे यांनी १९८५ साली झालेल्या ज्योतिष अधिवेशनात स्पष्ट सांगितले की त्यांना असा काहीही अनुभव आलेला नाही. याच्या अगदी उलट काही डॉक्टरांचे मत आहे. त्यांच्या मते अमावास्येला रक्तस्त्राव जास्त होतो. ज्योतिष्यांना या मताचा मोठाच आधार मिळाला. ते म्हणू लागले की अमावास्येला समुद्राला मोठी भरती येते. माणसाच्या शरिरातील रक्तालाही तशीच भरती येत असल्यामुळे रक्तस्त्राव जास्त होत असावा. त्यांचा हा तर्क खुळचटपणाचा आहे. कसा ते पहा. समुद्राला जेव्हा एका ठिकाणी भरती येत असते तेव्हा त्या ठिकाणापासून ६००० मैल अंतरावर ओहोटी चालू असते. तिथले पाणी इकडे खेचले जात असते म्हणून इथे भरती येत असते. तळ्यात किंवा हौदात भरती-ओहोटी होत नसते! मग माणसाच्या एवढ्याशा शरीरातल्या रक्तात भरती-ओहोटी येणे तर दूरच. दुसरी गोष्ट अशी की अमावास्येला काय किंवा दुसऱ्या कोणत्याही दिवशी काय, ६ तास भरती असते तर ६ तास ओहोटी असते. अमावास्येला सकाळपासून मध्यान्हापर्यंतच भरती असते, दुपारी ओहोटी असते. आता प्रश्न असा की सदरहु डॉक्टरमहाशयांनी जो काय अनुभव घेतला तो कोणच्या वेळी घेतला ? हा प्रश्न त्यांना कुणी विचारीत नाही कारण कुणालाच धड काही माहिती नसते. ग्रहांचा मानवी जीवनावर काहीतरी परिणाम होत असावा या मताला दुजोरा म्हणून हे असले उदाहरण हमखास उगाळले जाते. डॉक्टर ज्योतिषाशी लगट करू लागले की काय गोंधळ करतात ते महाराष्ट्र विज्ञान परिषदेच्या २००१ दिवाळी अंकात डॉ. श्रीखंडे यांनी छान दाखवले आहे.

९) अमावस्या पौर्णिमेला वेडाचे झटके , अपघाताचे प्रमाण जास्त का असते?
ही मुळातच चुकीची माहिती आहे. काही गूढवादाकडे झुकलेल्या नियतकालिकांत असली चुकीची माहिती काहीतरी सनसनाटी असावं म्हणून दिलेली असते. त्यासाठी दाखले म्हणून जे संदर्भ वा सर्व्हे दिलेले असतात ते मुळातच शास्त्रीय नसतात. पण मनोरंजनासाठी वाचणारे वाचक मात्र त्यावर विश्वास ठेवतात आणि चिकित्सक लोक त्या नियतकालिकाच्या प्रकृतीनुसार त्याकडे काणाडोळा करतात. त्यामुळे असे समज फोफावतात.
आपल्याकडे येरवडा मनोरुग्णालयात असा अभ्यास तेथील डॉ. देव यांनी केला असता या समजूतीत काडीमात्र तथ्य नसल्याचे त्यांना आढळले. अंगात येणाऱ्या लोकांच्यात धूप किंवा उद यांचा वास, घागरी फुंकणे, विशिष्ट वाद्ये हे वातावरण व आज मंगळवार आहे किंवा गुरुवार आहे या स्वयंसूचनेचा अंतर्भाव हा जसा महत्वाचा घटक असतो तसा काहीसा प्रकार म्हणून वर्तणूकीतील बदल हा भाग काही मनोरुग्णांचे बाबत असू शकतो. पण वेडाचा झटका, आत्महत्या वा तसा प्रयत्न, इपिलेप्सी या गोष्टीचा चंद्राच्या कलांशी काहीही संबंध नाही. अपघातांचे प्रमाण या वेळेस वाढते या दाव्यात तर काहीच तथ्य नाही. या साठी हवा असलेला सर्व्हे हा तुम्ही आम्ही केवळ वर्तमानपत्रातल्या बातम्यांवरुन संकलित केला तरी आपल्या सहज लक्षात येईल.
या बाबत श्री. रा.ज. गोखले यांनी मुंबई मुन्सिपाल्टी च्या १९२७ च्या रजिस्टर वरुन सर्वेक्षण केले होते. 'रत्नाकर` या नियतकालिकाच्या जानेवारी १९३१ च्या अंकात '' लौकिक समजूतींविषयी शास्त्रज्ञ साशंक का?`` या लेखात त्यांनी आकडेवारी दिली आहे. त्यांनी अमावस्या पौर्णिमा या तिथीच्या अलिकडे व पलिकडे दोन दिवस घेउन एकूण ११७ दिवसातील ८७४३ मृत्यूसंख्या विचारात घेतली. त्यात त्यांना या विशिष्ट तिथीतील रोजची सरासरी ही ७४.७२ आढळली. आणि एकूण वर्षातील रोजची सरासरी ही ७५.४८ आढळली. ( संदर्भ :- 'लोकभ्रम` लेखक रा. ज. गोखले, सन १९३५ )
१९६९ ते १९७३ या काळातील न्यूयॉर्क शहरातील आत्महत्येच्या एकूण ३११ केसेस चा अभ्यास मायकेल्सन, रसेल व इतर शास्त्रज्ञांनी केला. संगणकाच्या मदतीने १ लाख वेगवेगळे फलज्योतिषकीय घटक व ६२२ कुंडल्या, तीन गट, नियंत्रित घटक, मुक्त घटक यांच्या आधारे संख्याशास्त्रीय दृष्टया त्यांना आत्महत्या व कुंडलीतील फलज्योतिषकीय घटक यांचा कुठलाही परस्पर संबंध आढळला नाही. ( संदर्भ :- जर्नल ऑफ जिओकॉस्मिक रिसर्च, सन १९७८ )

१०) हिंदू धर्मात पावसाळयाची जी नक्षत्रे सांगितली आहेत त्याच्या गुणधर्माप्रमाणे पाउस पडतो असा अनुभव येतो. मग नक्षत्रे आणि मौसमी पाउस यांचा काही संबंध आहे का?

खरं तर हा भाग पूर्णपणे भूगोलाचा आहे. पृथ्वीचा आस हा पृथ्वीच्या सूर्याभोवती फिरण्याच्या कक्षेशी पूर्णपणे काटकोनात नाही. तो २३.५ अंश कलता आहे. तो तसा नसता तर विषुववृत्तावर बारमाही उन्हाळाच राहिला असता. उत्तर गोलार्धात जेव्हा उन्हाळा असतो त्यावेळी दक्षिण गोलार्धात हिवाळा असतो. त्यामुळे ऋतू हा काळ व स्थळ या दोन्हीशी निगडित आहे. मृगनक्षत्र हे पावसाचे पहिले नक्षत्र म्हटले जाते. ७ जूनला मृगनक्षत्र हे पावसाचे पहिले नक्षत्र लागते याचा अर्थ असा कि सूर्य आकाशात असताना आकाशातील तारे दिसतील अशी कल्पना केली तर सूर्य हा त्या वेळी आकाशातल्या मृग नक्षत्राजवळ दिसेल. म्हणजे या ठिकाणी नक्षत्रांचा उल्लेख हा कालनिर्देशक आहे. ७ जूनला मृग नक्षत्रात प्रवेश सर्व पृथ्वीच्या संदर्भाने आहे. पण पावसाळा जून महिन्यात फक्त आपल्याकडे चालू होतो. सर्व जगभरात नाही. मे महिन्यात उन्हाळा असणे हा काही मे महिन्याचा गुणधर्म नव्हे. तसे मृगनक्षत्रात पाऊस पडणे हा काही मृगनक्षत्राचा गुणधर्म नव्हे. २१ मार्च, २२जून, २३ सप्टेंबर व २२ डिसेबर या पृथ्वीची स्थिती दर्शवणाऱ्या भूगोलातील आकृत्या पाहिल्या तर आपल्या ऋतूमान व कालनिर्देशन यांचा परस्पर संबंध लक्षात येईल. पूर्वीच्या काळी कालनिर्देशनासाठी पंचांगच वापरले जात. कुठल्या नक्षत्रावर काय धर्मकृत्ये करावीत या गोष्टी ज्योतिषाच्या संहिता या स्कंधाशी संबंधीत आहे. ही धर्मकृत्ये वा शेतीसंबंधीत कामे ही ऋतूमानाशी निगडित आहेत. ती पंचांगाचे आधारे सांगितली जात असत आणि पंचांग हे फलज्योतिषाशी संबंधीत असल्याने पावसाचा नक्षत्राशी संबंध ही बाब ज्योतिषाशी जोडली गेली.

११) तेरावी रास नवीन आल्यामुळे ज्योतिषातली सगळी गणित बदलली का?

समजा तुमचा ८०० स्केअर फूटचा तीन खोल्यांचा बंगला आहे. त्यातली एक भिंत तुम्ही पाडून सरकविली आणि एक भिंत टाकून चार खोल्या केल्या मुळे तुमच्या घराचे क्षेत्रफळ बदलले का? की तुमचा पोस्टल पत्ता बदलला? नाही ना! मग तेरावी रास हा असाच प्रकार आहे. लंडनच्या रॉयल ऎस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटीने ही तेरावी ऑफियूचस नावाची रास प्रसिद्ध केली आहे. वृश्चिकेचा तुकडा काढून या राशीला जागा दिली. ज्योतिषशास्त्राला याचा काहीही उपयोग झाला नाही. थोडी सनसनाटी बातमी झाली एवढीच. लोक आता तेरावी रास विसरले सुद्धा.

१२) जन्मवेळ चुकली तर भविष्य चुकते का?
समजा आम्ही उलट असा प्रश्न विचारला की, जन्मवेळ बरोबर असेल तर भविष्य बरोबर येईल याची खात्री ज्योतिषी देईल का ? काय उत्तर मिळेल ? मुळात, खरी जन्मवेळ कुठली मानावी या मुद्यावर ज्योतिषीलोकांतच वाद होते. तर्कदृष्टीनं विचार केला तर ज्या क्षणी गर्भधारणा होते ती खरी जन्मवेळ मानली पाहिजे. पण ती वेळ खुद्द आईबापांनासुद्धा माहीत नसते! बालक रडते म्हणजे पहिला श्वास घेते ती जन्मवेळ मानावी, असे आता मान्य केले आहे. पूर्वी बालकाचे डोके दिसणे, मूल पूर्णपणे बाहेर येणे, नाळ कापणे, अशा अनेक गोष्टीवरून जन्मवेळ ठरवीत असत. एक गोष्ट खरी की जन्मवेळ ही मिनिटांच्या हिशोबात अचूक सांगणे जवळजवळ अशक्य आहे. अचूक जन्मवेळेवर कुंडलीचा अचूकपणा अवलंबून असतो. अचूक कुंडलीवर भविष्यकथनाचा अचूकपणा अवलंबून असतो. त्यामुळे भाकीत खरे ठरले नाही तर जन्मवेळ चुकीची असेल हे निमित्त लगेच पुढे केले जाते व ते पटण्यासारखेही असते. आपण जेव्हा किती वाजले हा प्रश्न विचारतो तेव्हा "३ वाजून ५८ मिनिटे ५० सेकंद " असे काटेकोर उत्तर अपेक्षित नसते, तर "चार वाजले " असे उत्तर पुरेसे असते. डिजीटल घडयाळात ३.५९ नंतर ४.०० हा आकडा येतो. तिनाच्या ऐवजी चाराचा आकडा तिथे दिसू लागतो. प्रत्यक्षात एक मिनिटच उलटलेलं असतं पण तासाचा आकडा एकाने वाढतो. हे जसे घड्याळाच्या बाबतीत होते तसेच कुंडलीतही एखादे वेळी होते. अशा "बॉर्डर "वरची जन्मवेळ असेल तर ५-१० मिनिटांच्या अंतराने प्रथमस्थानातील राशीचा आकडा बदलू शकतो. पण ज्योतिषी लोक मात्र असा समज करून देतात की तेवढ्या थोडयाशा फरकामुळे कुंडलीत काहीतरी मोठी उलथापालथ होते. सामान्यत: भविष्यकथनासाठी ज्योतिषीलोक ठोकळा कुंडली वापरतात. दहा-पंधरा मिनिटांच्या फरकामुळे कुंडलीतला जो घटक बदलणार असतो तो घटक या ठोकळा कुंडलीत टिपलेला नसतोच. आणि जरी सूक्ष्म कुंडली वापरली तरी सर्वसाधारण भविष्यकथनासाठी ज्योतिषी तो घटक विचारात घेत नाहीतच. एकंदरीत काय तर जन्मवेळेच्या अचूकपणावर भविष्य फारसे अवलंबून नसते.

१३) जुळ्या मुलांच्या कुंडल्यात फरक का असतो ?
सर्वसाधारणपणे जुळ्या मुलांच्या जन्मवेळेमध्ये १५-२० मिनिटांचे अंतर असते. काही केसेस मध्ये ते काही तासांपर्यंत जाते. १५-२० मिनिटांच्या फरकामुळे ठोकळाकुंडलीतल्या ग्रहांची स्थाने व राशींचे आकडे यात सहसा काही फरक पडत नाही. वर सांगितल्या प्रमाणे बॉर्डर वेळेचा जन्म असेल तर उपरोक्त उदाहरणात जसे तीनचे चार झाले तसा प्रथम स्थानातल्या राशीच्या आकड्यात एका आकड्याचा फरक पडू शकतो, आणि त्याचबरोबर नक्षत्रही बदलू शकते. या बाबत प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ज्ञ व ज्योतिषसमर्थक कै. डॉ.भा.नि. पुरंदरे यांनी एक किस्सा पुण्यातील ज्योतिष संमेलनात सांगितला होता. तो असा:- त्यांच्या कडे प्रसूती साठी आलेल्या एका केसमध्ये पंधरावीस मिनिटांच्या अंतराने जुळ्या मुली जन्माला आल्या. त्या एकाच वारेवरच्या होत्या. परंतु एक काळसर होती व एक उजळ होती. त्यांनी जेव्हा मुलींच्या पत्रिका केल्या तेव्हा त्यांना असे आढळून आले की त्या पंधरावीस मिनीटांमध्ये एकीचे जन्म-नक्षत्र बदलले होते. त्या मुळे एक मुलगी सावळी व एक उजळ असा त्यांच्या वर्णात फरक पडला असे त्यांचे म्हणणे होते.
त्यांच्या विधानाचा अर्थ असा होतो की दोन्ही मुली या एकाच फलित गर्भपेशीचे विभाजन होउन झालेल्या जुळ्या मुली ( युनिओव्ह्यूलर ) होत्या कारण त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्या एका वारेवरच्या होत्या. परंतु, तरीही त्यांच्या वर्णात फरक पडला तो केवळ १५ मिनिटात एकीचे नक्षत्र बदलल्यामुळे पडला. आम्हाला त्यांच्या या विधानाच्या सत्यतेबद्दलच शंका वाटते. ती शंका अशी:- असा वर्णातला फरक फक्त माता-पित्यांच्या जनुकांच्या जोडणीत होणाऱ्या फरकामुळे पडू शकतो असे जनुक-शास्त्र सांगते. युनिओव्ह्यूलर केस मध्ये असा फरक पडणे शक्य नाही. कारण तशा केसमध्ये जनुकांच्या जोडणीत फरक पडलेला नसतो. पण जर डॉक्टरांच्या म्हणण्याप्रमाणे केवळ नक्षत्र-बदलामुळे हा फरक पडला असेल तर ती गोष्ट या शास्त्रात मूलभूत क्रांति घडवणारी ठरेल. ती केस वास्तविक एखाद्या मेडिकल जर्नलमध्ये प्रसिद्ध होण्याच्या योग्यतेचीच ठरेल. ती काही एखाद्या ज्योतिष-संमेलनात सांगून सोडून देण्यासारखी किरकोळ गोष्ट नव्हे!
आता प्रश्न असा आहे की हे त्यांचे संशोधन एखाद्या मेडिकल जर्नलमध्ये प्रसिद्ध होउन त्याला मान्यता मिळाली आहे का ? एवढया मोठया तज्ज्ञ डॉक्टराने सांगितले ते खरे असलेच पाहिजे असे सामान्य माणूस मानणारच. दुसऱ्या तज्ज्ञांची मते या बाबतीत काय आहेत हे पहाण्याच्या भानगडीत तो पडत नाही. यावरून एवढे मात्र दिसते की जेव्हा एखादा मोठा डॉक्टर स्वत:च ज्योतिषी बनतो तेव्हा तो त्या शास्त्राच्या समर्थनासाठी दिशाभूल करणारी विधाने करू शकतो. पुढे २४ व्या प्रश्नाच्या उत्तरात आम्ही हेच दाखवून दिले आहे.
या ठिकाणी हस्तरेषातज्ज्ञ पुढे येतात. ते म्हणतात, ''जुळया मुलांची कुंडली एकवेळ सारखी असेल पण हस्तरेषा मात्र वेगळया असतात. अहो, हा निसर्गाचा आरसा आहे! तुमची जन्मवेळ चुकू शकते. पण हा आरसा काही बदलत नाही. तुम्ही आमच्याकडे या.``

Comments

अभ्यासपूर्ण लेख

व्वा घाटपांडे साहेब!

अभ्यासपूर्ण लेख! एका लेखकाकडून जे अपेक्षित आहे ते आपण दिलेत. तसे या विषयात आम्ही गावंढळच. पण आता आपले पुस्तक वाचन्याची ईच्छा होत आहे.

हे सगळे बघून विज्ञाननिष्ठ माणसाला असे वाटू लागते की ज्योतिष्यांची दुनिया म्हणजे वेड्यांचा बाजार आहे !
-- माफ करा. पण आम्हाला पण बहुतेक वेळा असेच वाटते. :)

मग त्या अक्षरावरून डामदेव, चोमदेव अशी निरर्थक नांवे किंवा साधी नावे सुद्धा जन्मनांव म्हणून ठेवली जायची.
--आमच्या मित्रमंडळीत पण धोंडीराम, लिंबराज वगैरे नावे आहेत. त्यांच्या नावांचे किस्से सुद्धा गंमतीदार आहेत.

प्रश्न क्रं ९ मध्ये आपण अं. नि. स. चे काम हलके केलेत. आभार.

लोक आता तेरावी रास विसरले सुद्धा.
--आम्हाला तर ती असते हे सुद्धा माहित नव्हते. पहा आम्ही आमचे अज्ञान सिद्ध केले!

प्रश्न क्रं १२ आम्हाला सुद्धा कोड्यात टाकत असे. आपण ठोकळा कुंडली व सूक्ष्म कुंडली यांची माहिती देऊन चांगले केलेत. आता बोलू देत कोणी भटजी की वेळ चुकली म्हणून घोटाळा झाला. विचारीन त्यांना की बाबा, तुम्ही कसली कुंडली वापरताय? ठोकळा कुंडली की सूक्ष्म कुंडली? मला खात्री आहे, ९९% भटजी गोंधळून जातील.

आपला,
(नतमस्तक) भास्कर

आहे तितुके जतन करावे, आणिक मिळवावे,
महाराष्ट्र राज्यची करावे जिकडे तिकडे ॥

तेरावी रास नव्हे तर नवी रास

>> तेरावी रास नवीन आल्यामुळे ज्योतिषातली सगळी गणित बदलली का?
राशी बाराच आहेत. नवी रास जेव्हा वाढते आहे तेव्हाच एक रास कमी होणार आहे.
शास्त्रीय स्पष्टीकरणः
राशी म्हणजे आकाशातील चंद्रभ्रमण मार्गाचे १२ भाग. हा मार्ग एका पिढितच नाही पण पिढ्यानपिढ्या सारखा असतो. पण तो पुर्ण स्थिर नाही. याला कारण आहे पृथ्वीची परांचन गती. आपण सगळे भोवरे नक्कीच खेळला असाल. जेव्हा भोवरा फिरायचा थांबू लागतो तेव्हा त्याच्या वरच्या टोकाची गती म्हणजे परांचन गती. जरी पृथ्वीचा स्वतःभोवतीचा फिरण्याचा वेग सारखा वाटत असला तरी जर काहीशे सहस्त्र वर्षांपूर्वीचा वेग आणि आजचा वेग यात फरक दिसेल. (वेग कमी होतो आहे.. पण घाबरू नका ;) मोजता येईल इतका फरक पहायला लागणारा काळ काहीशे सहस्त्र वर्षे आहे)
तर यामुळे आपल्या अक्षाचा कोन थोडा बदलाला जातो. यामुळे चंद्राचा भासमान मार्ग बदलतो. त्यामुळे अशी एक वेळ येईल की सद्ध्याच्या मार्गातील एखाद्या तारका समुहातुन चंद्र जाणार नाही. पण त्याजागी असा एखादा नवीन समुह येईल, ज्यामधुन चंद्र भ्रमण करेल ती झाली नवी रास

सध्याचा चंद्रमार्ग पहाता "मकर" हा तारकासमुह जाऊन "भुजंगप्रयात" तारकासमुह या मार्गात येईल. आपण नमुद केलेली 'ऑफियूचस ' मात्र "स्कॉर्पियो"तील तारे चोरून बनवलेला नवा समुह आहे. नवी रास नव्हे!

उत्तम माहिती

> त्यामुळे सूर्य हा तारा असूनही त्याला ग्रहाचे स्थान देउन तो चल झालेला आहे.

तुम्ही हे सांगितले ते चांगले. आजवापरात असलेला "ग्रह" शब्द पूर्वी वेगळ्या अर्थाने वावरत असे, हे अशा प्रकारच्या अभ्यासात सारखे लक्षात ठेवावे लागते.
ग्रह चा पूर्वीचा अर्थ "चल ज्योति"
सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगळ, गुरु, शनि, राहू, केतू अशा ९ चल ज्योति आहेत.

नवीन बदललेला अर्थ (सूर्याभोवती फिरणारा त्यातल्या त्यात मोठा गोळा) धरला तर ग्रह ८ किंवा ९ येतात हा निव्वळ योगायोग :
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगळ, गुरु, शनि, युरेनस, नेप्चून (८). प्लुटोच्या आकारमानाचे अन्य अनेक गोळे फिरत असल्यामुळे त्याला ग्रह मानले, तर बाकीच्यांनाही ग्रह मानण्याची पाळी येईल. पण प्लुटो आपल्याला नावाने प्रिय असल्यामुळे वाटल्यास ९ ग्रह मानू शकतो.

भारतात ज्योतिषाला आधीपासूनच ९ ग्रह माहीत होते, ते आताशा बाकीच्यांना कळत आहे, असे म्हणणे म्हणजे केवळ अशिक्षित विचार. कारण "ग्रह" शब्दाचा अर्थच बदलल्याचे लक्षात घेतले नाही तर अनर्थ होतो. पूर्वीच्या ज्योतिषतज्ञांना युरेनस, नेप्चून माहित असल्याचा खोटा मान दिला तर त्यांना राहू, केतू माहीत नसल्याचे मानावे लागेल, आणि त्यांचा योग्य कारणांसाठी करावा आदर तो त्यांना लाभणार नाही. (राहू, केतू यांना इंग्रजीत "nodes of the moon" म्हणतात. ते बहुतेक वेळा डोळ्यांना अदृश्य असतात. फक्त ग्रहणाच्या काळी दिसतात. तेवढ्यावरून त्यांची चल गती सिद्ध करणे म्हणजे मोठे बौद्धिक कर्तृत्व होते, तो मान ज्योतिषशास्त्राला मिळावा. तो बळी देऊन टेलिस्कोपमधून दिसणार्‍या युरेनस, नेप्चून माहिती असण्याचा वृथा मान नको.)

तुम्ही सांगता तसा नीट ज्योतिषाचा सखोल अभ्यास केला तर असे अनेक गैरसमज दूर होतील.

धनंजय

हेच

लेख पहिल्या वाचनात संपूर्ण समजला नाही. पुन्हा एकदा वाचावा लागेल.


आम्हाला येथे भेट द्या.

प्रतिसाद

प्रतिसाद देण्यापुर्वी खालील् गोष्टी मी गृहीत धरल्या आहेत.
१) http://mr.upakram.org/node/777 वाचले असेल .
२) आपली प्रतिसाद मला मोलाचा वाटतो
३) मनात असलेल्या काही शंकांचे कदाचित पुढच्या पोस्ट मधून निराकरण अंशतः तरी होईल असे वाटते
४) नारळी करांनी केलेल्या परिक्षणात मर्यांदांवर पण बोट ठेवले आहे. ते वाचकांनी वाचले असेल.
५) हे पुस्तक परिपुर्ण आहे असा दावा नाही.
६) पुस्तकात दिलेले संदर्भ उपलब्ध करुन देणे किमान तसा प्रयत्न करणे हे माझे नैतिक कर्तव्य समजतो.
७) व्यक्तिगत शंकांना उत्तरे देणे प्रत्येकवेळी शक्य आहे असे व्यावहारिक दृष्ट्या वाटत् नाही. कृपया गैरसमज नसावेत.
प्रकाश घाटपांडे

येऊ द्या !

घाटपांडे साहेब,
ज्योतिषाकडे जाण्यापुर्वी .. प्रश्नोत्तरातून सुसंवाद हा भाग आवडला. खरे तर या विषयाबाबत आम्हाला आवडही आहे, म्हणजे फलज्योतिषासारखे विषय आले की,आम्हाला सुखाच्या दिवसात ते थोतांड....वगैरे...वैगरे वाटतात आणि अडीअडीचणींचे दिवस आले की, ग्रह बरे नसावेत असा आमच्या मनात विचार येतो. तेव्हा आमच्याच मनातला गुंता सुटायला आपल्या लेखांची मदत होईल असे वाटते. आम्ही आपल्या पुढील भागांची आतुरतेने वाट पाहत आहोत.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

घाबरत प्रतिसाद ;-)

प्रकाशराव,

तुमचा लेख नेहमीप्रमाणेच उत्तम आहे. अनेक गोष्टींची शहानिशा आवडली. आता मला काही विविध प्रश्न आहेत ते मी उगीच मस्करी करायला मांडत नाही आणि त्यातील अनुभव मला जाणवल्यानुसार खरे वाटतात. (माझा स्वभाव बर्‍यापैकी स्केप्टीकल आहे असं मला वाटतं तरी हे इथे लिहिते, इतर सदस्य त्याला हसणार नाहीत अशी आशा करू.)

१. अपघातात जेव्हा सर्व लोक मरतात, जसे विमान अपघात त्यावेळी प्रकार नेमका कसा असतो. सर्वांच्या कुंडलीत मृत्युयोग असतो का? तसेच, अपघातात सर्व मरतात पण चमत्कारिकरित्या एखादा वाचतो तेव्हा कुंडलीशी गणित नेमके कसे असते?

२. फारा वर्षापूर्वी एका सुप्रसिद्ध ज्योतिषांकडे आम्हा मैत्रिणींनी जायचे ठरवले होते. गोष्ट सुमारे २० वर्षांपूर्वीची आहे. जाण्याचे कारण खूप मजेशीर होते आणि कुतूहलापोटी होते ते येथे नमूद करत नाही. या मनुष्याची अपॉइंटमेंट मिळण्यास महिने लागत आणि फोनवरून ती घ्यावी लागे. त्यावेळी सर्रास सर्वत्र फोन नव्हते आणि घरी आम्ही उठून ज्योतिषाकडे चाललोय सांगायची सोय नव्हती (म्हणजे पालक काळजीत की कॉलेजातल्या पोरींना ज्योतिषाकडे का जायचंय?)

आमच्यापैकी एका मैत्रिणीने पब्लिक बूथवरून फोन केला, मी बाजूला उभी होते. त्या गृहस्थांनी तारीख आणि वेळ दिली, नाव विचारले तर मैत्रिणीने माझे नाव दिले. (आहे की नाही हुशार!) इतर कोणतेही अतिरिक्त बोलणे झाले नाही पण फोन ठेवायच्यावेळेस अचानक म्हणाले, 'तुम्ही काळ्या रंगाचे कपडे वापरत जाऊ नका, तुम्हाला तो रंग शुभ नाही.' माझ्या मैत्रिणीची पाचावर धारण की या माणसाला कळलेच कसे? कारण तिने काळ्या रंगाचा पंजाबीड्रेस घातला होता. पुढे त्यांचेकडे गेले असता त्यांनी अंक विचारले, जन्मतारीख विचारली आणि भाकित केले. ते आता आतापर्यंत बरेचसे बरोबर निघाले, थोडेसे चुकीचे निघाले पण ते महत्त्वाचे नव्हते.

त्यानंतर ही गोष्ट माझ्या काही मामे-चुलत भावंडांना कळली तेव्हा ते वेगवेगळ्या वेळेस त्यांना भेटले पण त्यांनाही असे कोणत्याही तर्कावर आधारित नसलेली इंस्टंट भाकिते ऐकण्याची वेळ आली. इथे नेमके काय घडते, इथे ना जन्मतारीख पाहिली, ना कुंडली, ना नाव? त्यातही कपड्याचा रंग सांगणे म्हणजे दूरदृष्टी, टेलेपथी असं काही होतं का काय?

डॉ. भा. नी. पुरंदरे

अपघातात जेव्हा सर्व लोक मरतात, जसे विमान अपघात त्यावेळी प्रकार नेमका कसा असतो. सर्वांच्या कुंडलीत मृत्युयोग असतो का? तसेच, अपघातात सर्व मरतात पण चमत्कारिकरित्या एखादा वाचतो तेव्हा कुंडलीशी गणित नेमके कसे असते?

या वरून डॉ. भा.नी. पुरंदरे यांच्या शल्यकौशल्य या पुस्तकातील एक किस्सा आठवला. ते परदेशात विमानप्रवास करत असताना त्यांचे विमान दोनदा "इमर्जन्सी" मुळे थांबवले का बदलले. त्यांच्या बाजूस बसणारी व्यक्ती मात्र तीच राहीली आणि तो सारखा कूरकूर करत होता. तेंव्हा पुरंदरे त्याला म्हणाले की कदाचीत तुझ्यामधील दोषांमुळे विमानाला त्रास होतो आहे (त्यांना ज्योतीष ज्ञान चांगले होते आणि विश्वास होता). मग त्यांनी नंतर मात्र सांगीतले की तू ज्या विमानात बसणार आहेस ते मी टाळतो. नंतर त्या व्यक्तीचे विमान पडले आणि अर्थातच कोणी वाचले नाही...

आपण बाकी सांगीतलेले अनुभव अगम्य असतात आणि तसे येऊ शकतात. ते डोळसपणे तेव्ह्ढ्यापुरते मान्य करून पुढे चालावे असे वाटते.

अनाकलनीय!

अहो प्रियालीताई,
हा प्रतिसाद अगम्य नि अनाकलनीयच्या वेळी द्यायला हवा होता... ;)
घाटपांडे साहेब या दृष्टीकोनाला छेद देणारे लिहीत आहेत (सध्या!)

पण असे घडू शकते यावर गुंडोपंतांचा पुर्ण विश्वास आहे. उगाच विज्ञान विज्ञान म्हणत नाचत राहण्यात काही मजा नसते. (मी तसे नाचून थकलोय..!)

आता माझा अनुभवः
आयुष्याच्या एका कालावधीत सगळे अंधकारमय दिसु लागले होते. एका मैत्रिणीने एका ज्योतिष्यांचा फोन. नं. दिला व सांगितले की गृहस्थ म्हातारे आहेत(९० च्या पुढे).

मी त्यांना फोन लावला. नमस्कार म्हंटल्यावर कारण सांगण्याच्या आत ते म्हणाले की, "नोव्हेंबर पर्यंत थांब बाळा. आत्ता आहे त्या पेक्षा काहीही अजून वाईट होणार नाहीये आणी नंतर तुला मला फोन करण्याची गरज असणार नाही. काळजी करू नकोस सगळे ठीक होईल, खुप चांगले दिवस बघायचे आहेत अजून तुला" असे म्हणून मला काहीही बोलू न देता फोन संपवला.

मी जरा वैतागलोच. समोर कोणतीही आशा दिसत नसतांना असे वाक्य ऐकले, एक शब्दही बोलायला मिळाला नाही. पण पुढे खरच मी ज्या परिस्थितीत होतो त्यापेक्षा वाईट झाले नाही. आणि त्या नोव्हेंबर मध्ये चित्र मस्तच पालटले. परिस्थिती अत्यंत आशादायक झाली.

हे सांगण्यासाठी त्या गृहस्थांना मी परत फोन केला, पण ते म्हणाले "आपले एकमेकांकडे असलेले काम आता संपले आहे. आता निश्चिंत रहा"
आणि परत फोन संपवला.

आपला
गुंडोपंत

अगम्य

अहो प्रियालीताई, हा प्रतिसाद अगम्य नि अनाकलनीयच्या वेळी द्यायला हवा होता... ;)

अहो तेव्हा काय देणार होते प्रतिसाद? (सांगितलंना की घाबरते असे प्रतिसाद द्यायला. ;-)) खरं म्हणजे, मी सहसा अशा गोष्टी सोडून देते आणि त्यावर विचार न करण्यात शहाणपणा आहे असे समजते. ;-) घाटपांड्यांनी विषय मांडला म्हणून विचारावेसे वाटले.

आता यापुढचा अगम्य प्रकार ऐका:

माझे एक मित्र आहेत त्यांना असेच जन्मतारीख आणि नंबर विचारून भविष्य सांगता येते पण त्यांचा काही तो धंदा नाही. त्यांच्या मनात असेल तर स्वतःहून सांगतील पण मागे लागून विचारलं तर उडवून देतात असा अनुभव आहे. तर, अगदी सुरुवातीला मला प्रचिती आली ती त्यांनी एकदा सांगितले की (अचानक आऊट ऑफ ब्लू) 'अहो तुमच्या घरात पाण्याचा नळ फुटलाय.' आता कोणीतरी अचानक असं येऊन सांगितल्यावर माझी प्रतिक्रिया होती की 'ह्यॅ! काहीतरीच काय?' तर ते म्हणाले 'खरंच तुमच्या घरात कुठून तरी पाणी लीक होतंय.' त्यावेळी मला वाटलं की काय वेडपट मनुष्य आहे. ;-) पण घरी गेल्यावर कळलं की पाण्याच्या फिल्टरला चीर गेली होती.

त्यानंतरही बरेचदा त्यांनी हे असे प्रकार करून इतरांना चकित केले आहे. मी त्यांना खोदून विचारले होते की हे काय आहे तर त्यांनी सांगितले की हे जन्मापासून आहे. अचानक, लक्ष केंद्रित होते आणि काहीतरी समोर दिसल्यासारखे वाटते. ;-) पण माझा त्यावर कंट्रोल नाही.

काही वर्षांपूर्वी इथून त्यांच्याशी चॅट करताना, काहीतरी घरगुती गप्पा चालल्या होत्या. मध्येच ते म्हणाले 'तुमच्या मुलीच्या खोलीत पूर्वेच्या भिंतीवर तो लाल रंगाचा कागद का लावला आहे? इतका लाल रंग मानसिक संतुलनासाठी चांगला नसतो. ' तशी आमची कन्यका काही त्रास बिस देत नव्हती हो!! ;-) पण यांना कसं कळलं की तिच्या शाळेच्या सुट्ट्यांचे वेळापत्रक जे भडक लाल कागदावर प्रिंट करून शाळेतून पाठवले होते ते मी बरोब्बर पूर्वेच्या भिंतीवरच लावले होते?

याला काय म्हणावे

आपली अनुभव वाचले. इंट्रेस्टींग वाटले.
मला व्यक्तीशः अशा लोकांना भेटायला खूप आवडते.
काही अतिशय सामान्य भासणारी माणसे अध्यात्माच्या मार्गावर अतिशय शक्तीशाली असल्याचा माझा अनुभव आहे. (पण आत्ता देत नाही.)

असे अनुभव देतांना घाबरायला होते कारण, 'सो कॉल्ड विज्ञानी' माणसे आपल्याल वेड्यात काढतात.
त्यांना स्वतःला असे अनाकलनीय अनुभव आले तर योगायोग म्हणून सोडण्याकडे कल असतो (स्वतःच्याच घट्ट धरून ठेवलेल्या मतांना काँट्राडीक्ट कसे करायचे, असा एक स्वतःचाच मतभेदही मनात उभा राहतो - मी स्वतःही त्यातून गेलोय.)

मी मागेही माझे काही अनुभव दिले होते,
त्यातल्या एका अनुभवाचा चांगला लॉजिकल परामर्श यनावालांनी घेतला होता.
पण इतर अनुभवांना मात्र त्यांना उत्तर देता आले नव्हते असे ही आठवते.
आताही या अनुभवांवर त्यांचे मत ऐकायला मी उत्सुक आहेच.

पण त्याशिवायही घाटपांडे साहेबांना स्वतःला आयुष्यात
त्यांनीच पाहिलेल्या ज्योतिष्याची प्रचिती आजिबातच आलीच नाहीये का?
काही ठोकळा अनुमानेही चुकीचीच निघाली आहेत का?
सहज सांगता येणारी काही अनुमाने...?

उदा. आपल्या पत्रिके मध्ये आपला बुध, शुक्र बरा असला पाहिजे. (शुक्र - प्रसिद्धी, विद्वत्तापूर्ण लेखन, ज्योतिषाच्या अभ्यासाठी बुध उत्तम असणे आवश्यक, शिवाय शुक्र प्रस्थापीतांना धक्का देण्याची पात्रता ठेवतो) या शिवाय केतुचा बर्‍यापैकी प्रभाव असावा. (कारणे देत नाही)

आपला
गुंडोपंत

साद

१. अपघातात जेव्हा सर्व लोक मरतात, जसे विमान अपघात त्यावेळी प्रकार नेमका कसा असतो. सर्वांच्या कुंडलीत मृत्युयोग असतो का? तसेच, अपघातात सर्व मरतात पण चमत्कारिकरित्या एखादा वाचतो तेव्हा कुंडलीशी गणित नेमके कसे असते?

http://mr.upakram.org/node/276#comment-3384 येथिल काही सामान्य शंका मधील् प्र्श्न क्र.२१ पोस्ट क्रं २ मध्ये समाविष्ट

त्यानंतर ही गोष्ट माझ्या काही मामे-चुलत भावंडांना कळली तेव्हा ते वेगवेगळ्या वेळेस त्यांना भेटले पण त्यांनाही असे कोणत्याही तर्कावर आधारित नसलेली इंस्टंट भाकिते ऐकण्याची वेळ आली. इथे नेमके काय घडते, इथे ना जन्मतारीख पाहिली, ना कुंडली, ना नाव? त्यातही कपड्याचा रंग सांगणे म्हणजे दूरदृष्टी, टेलेपथी असं काही

होतं का काय?
ईएस पी , किंवा एक्स फॅक्टर हा खर तर वेगळा विषय आहे. काही ज्योतिषांच्या मते "अंतप्रेरणा" हा भाग महत्वाचा कुंडली हे फक्त् निमित्त. ज्योतिषाला उपासनेची जोड नसेल तर भाकीतातील विश्वासार्हता कमी होते, असे मानणारा एक पंथ आहे. लो. टिळकांच्या काळात महाडकर नावाचे ज्योतिषांबद्दल अशी वदंता होती. त्याविषयी पुढील भागात येइलच. प्रश्न क्रं ४५ थोडी वाट पहा

प्रकाश घाटपांडे

माहीतीपूर्ण

प्रकाशराव,

लेख माहीतीपूर्ण आहे. बरीच नवीन माहीती कळली...काही तात्काळ पडलेले प्रश्न (अजूनपण नंतर लेख पचल्यावर विचारीनः))

  1. लेखाच्या सुरवातीवरून असे वाटते की फलज्योतिष्य वगैरे संकल्प्ना आपण युरोपीय मानता अथवा त्या संदर्भात लिहीत आहात.
  2. सूर्य हा चल आणि पृथ्वी ही अचल हे फक्त पंचागाच्या "फ्रेम ऑफ रेफरन्स" पुरते मर्यादीत होते की तसेच आपल्या कडे मानले जायचे? त्याच संदर्भात "नवग्रह" संकल्पनेत राहू-केतू आहेत त्यांचे काय?
  3. आपल्याकडे वार ही संकल्पना नाही असे म्हणता, पण मग नवग्रहांची नावे (राहू-केतू) सोडून वारांशी जुळतात आणि मग तीच इंग्रजीत दिसतात, उ.दा. सोमवार (मून - डॅ), रवीवार (सन डे), इत्यादी... कृपया हा प्रश्ना माहीती साठी विचारला आहे, मला काही या विषयातील ज्ञान नाही...
  4. भृगुसंहीतेबद्दल माहीती लिहीता आली तर सांगा - उत्सुकता आहे.

धन्यवाद

वारांची नावे

वारांची नावे ही चर्चा पूर्वी उपक्रमावर झाली होती. त्यात वार, त्यांची उत्त्पती यावर बरीच माहिती मिळेल.

धन्यवाद

वारांची नावे ही चर्चा पूर्वी उपक्रमावर झाली होती. त्यात वार, त्यांची उत्त्पती यावर बरीच माहिती मिळेल.

दुव्याबद्दल धन्यवाद. माझी या, आपण दिलेल्या दुव्यातील चर्चेत, पिंक कशी पडली नाही हे कळले नाही :-)

बाकी वार या शब्दाचा अर्थ वाद घालताना "एकमेकांवर" शाब्दीक हल्ला करण्याचा जास्त योग्य वाटतो!

अनुक्रमणीका

भृगुसंहीतेबद्दल माहीती लिहीता आली तर सांगा - उत्सुकता आहे.

भाग २ प्रकरण क्र२ http://mr.upakram.org/node/276#comment-3384 येथे बघा.
प्रकाश घाटपांडे

कौतुक

जे कोण पहीले असेल ज्याने हा खगोलशास्त्राचा अभ्यास केला, मानवाचा अभ्यास केला, मग त्यावर आधारीत हे शास्त्र तयार केले व इतर लोकांच्या गळी उतरवले, त्यांचे मला फार कौतुक वाटते..समजा व्याकरणाबद्दल १० पाने वाचायची झाल्यास दुसर्‍यापानाला बहुसंख्यांच्या जांभया सुरू होतील. तर आकाशात हे ग्रह आहे, नक्षत्र आहेत व हा ग्रह, तारा ह्या घरातुन इकडे गेला तर अमुक व "तुला हे मिळणार" हे ते शेवटचे "आय लव्ह यू" ऐकायला कितीही क्लिष्ट शास्त्र मनुष्य सहज पचवतो ना?

मला तर हे सगळेच अदभुत वाटते बॉ...

काहीच माहीती नसल्याने दोन्ही बाजू ५०% खर्‍या आहेत असे वाटते. नशीब, कर्म, ज्योतीष, वास्तुशास्त्र, फेंगशुई, आकडे, हस्ताक्षर अजुन काही ह्या सर्वांनी आपल्याला थोडे वाटून घेतले आहे. जर आपले भले बुरे ज्या दुसर्‍यावर अवलंबून आहे तर त्या दुसर्‍याशीच जरा मांडवली केली तर काम सोपे नाही का? जे खरोखर दुर्दैवाचे फेरे आहेत ते समाजाने, सरकारने सामुहीक जबाबदारी समजून सुसह्य केले पाहीजेत. शेवटी काय "उपाय " झाल्याशी कारण ना?

असो ह्या लेखनमालेत कुतुहल आहे. पूढचे भाग, प्रतिसाद वाचायला उत्सुक आहे. हे शास्त्र सर्वच जीवमात्रांना लागू होते का फक्त मनुष्यालाच?

आवडला

लेख आवडला. माहितीपूर्ण आणि रंजक आहे. विशेषतः जागोजागी दिलेल्या उदाहरणांमुळे आणि किश्श्यांमुळे, इतिहासातील दाखल्यांमुळे वाचताना अधिक आवडला. पुढील भागांच्या प्रतीक्षेत आहे.

असेच

लेख आवडला. माहितीपूर्ण आणि रंजक आहे. विशेषतः जागोजागी दिलेल्या उदाहरणांमुळे आणि किश्श्यांमुळे, इतिहासातील दाखल्यांमुळे वाचताना अधिक आवडला. पुढील भागांच्या प्रतीक्षेत आहे.

नंदनरावांशी सहमत आहे. प्रकाशराव तुम्ही आरंभिलेल्या या उपक्रमाच्या पूर्ततेसाठी आमच्या शुभेच्छा!

आपला
(शुभेच्छुक) वासुदेव

~ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत: । ~
"असत्याला अस्तित्व नाही आणि सत्याचा अभाव नाही"

एक चूक

१३) जुळ्या मुलांच्या कुंडल्यात फरक का असतो ?

तो प्रश्न खालीलप्रमाणे हवा
१३) जुळ्या मुलांच्या कुंडल्यात फरक असतो का?

प्रकाश घाटपांडे

रंजक/प्रश्न

विवाह मुंज मुहूर्त वधूवरांचे गुणमेलन कोष्टक, अवकहडा चक्र, व्रते, धार्मिक सण, उत्सव, जयंती, पुण्यतिथी, ज्योतिषांना लागणारी पहाटे ५.३० रोजची ग्रहस्थिती, ग्रहणांची माहीती, धार्मिक कृत्याविषयीचे निर्णय वगैरे वगैरे.
-------------
रंजक आणि माहितीपूर्ण लेख. लेखाचे पुढील भाग वाचण्यास उत्सुक आहे.

एक प्रश्न. लेखामध्ये वरील वाक्य आले आहे. त्यानुसार ज्योतिषांना पहाटे ५:३० ला असणारी ग्रहस्थिती कशासाठी हवी असते? पहाटे साडेपाचाचे ज्योति:शास्त्रात महत्त्व कोणते?

एफमेरिज

http://mr.upakram.org/node/651 ही पचांगावरचा स्वतंत्र लेख वाचला असेलच. आता पंचांग ही राफेल च्या टेबल्स ऑफ हाउसेस या वरुन केली जातात. ती ग्रीनविच स्टॅ.टा. ००.००.०० नुसार बनवली जातात. त्यात आणी भारताचे स्टॅ.टा. यात +५.३० तासाचे अंतर आहे म्हणुन त्यावेळची ग्रहस्थिती मांडणे सोपे व संयुक्तिक आहे. तोच भारतीय कुंडलीच्या गणीतासाठी संदर्भबिंदु म्हणुन घेतला आहे . एवढीच त्यामागची कारण मिंमासा आहे.
प्रकाश घाटपांडे

छान

छान लेखमाला आहे. या निमित्ताने याची अजून माहिती मिळाली तर नक्कीच आवडेल. माझा शास्त्र विषय असला तरी ज्योतिष्य म्हणजे काही अर्थ नाही असे विधान मी करत नाही. या बाबतीत निर्णय घ्यायला अजून माहिती हवी असे वाटते. याचे कारण म्हणजे मला स्वतःला आलेला एक अनुभव. मी साधारण १४-१५ वर्षांचा असताना माझ्या आईबरोबर एका ज्योतिष्याकडे गेलो होतो. त्यांनी कुंडली वगैरे मांडून माझे भविष्य लिहून दिले. (ते आजही माझ्याकडे आहे) त्यात मी इटलीला जाऊन संशोधन करेन किंवा त्याआधी गाडीवरून अपघात होउन हाड मोडेल आणि संचेतीमध्ये उपचार करावे लागतील अशी विधाने होती. विदिन एरर बार्स, ही सर्व विधाने खरी ठरली. आता माझ्यापुढे प्रश्न असा की यावरून मी काय निष्कर्ष काढू? सर्वात पहिला म्हणजे योगायोग. पण एका विधानाबाबत योगायोग मानता येईल, सर्व विधानांबाबत कसा मानायचा?
म्हणजे याला प्रयोग मानले, तर माझ्या बाबतीत ज्योतिष्यशास्त्र (विदिन एरर बार्स) खरे ठरले आहे असेच म्हणावे लागेल. अडचण अशी की बर्‍याच लोकांच्या बाबतीत याच्या उलटही अनुभव येतो. म्हणूनच सध्यातरी याबाबत अधिक माहिती गोळा करणे हा एकच मार्ग मला दिसतो.
----
L'enfer, c'est les autres -- Jean-Paul Sartre

प्रतिसाद

नोंद घेतली आहे.
प्रकाश घाटपांडे

प्रकाटाआ

प्रकाटाआ. पुनरावृत्त्ती मुळे.
प्रकाश घाटपांडे

चांगली माहिती

उत्तम लेख.

अनिरुद्ध दातार

 
^ वर