गणित

अयुक्लीडीय भूमिती

'दोन समांतर रेषा एकमेकांना कधीच छेदत नाहीत.' -युक्लीडचा सिद्धांत.
'असे काही नाही, त्या एकमेकांना छेदतीलही.'-कोणीतरी.

लेखनविषय: दुवे:

प्राथमिक गणित

येथे गणिताबद्दल समुदाय पाहुन आनंद झाला. बरेच विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षणात गणिताची भीती घेतात अन् मग गणिताची भीती काही जात नाही. आपण् येथे अगदि बाळबोध गणिता पासून चर्चा करूयात का?

लेखनविषय: दुवे:

गणिती संज्ञांसाठी प्रतिशब्द

गणितासाठी मराठीत काही प्रतिशब्द योजित आहे. या शब्दांच्या वापराचे एक उदाहरण म्हणून विसंधी गणितातील (Discrete Mathematics) एका इंग्रजी उताऱ्याचे स्वैर रूपांतर येथे देत आहे. मूळ उताऱ्यात उपवनाची उपमा घालून तो रंजक करण्याचा प्रयत्न केला आहे -

 
^ वर