लोकमित्र मंडळ - शिक्षणात्मक लेख लोकांत पोचवण्याचा प्रकल्प

तीन महिन्यांपूर्वी यनावाला यांनी चालू केलेल्या विषयावर पुढे विचार येथे देत आहे.

गेल्या तीन महिन्यात लोकमित्र प्रतिष्ठान नावाची एक विश्वस्त संस्था मी फोंडा, गोवा, येथे पंजीकृत केली आहे. या संस्थेची कागदपत्रे विश्वस्तांच्या हातात रजिस्ट्रार कडून आता प्राप्त झालेली आहेत (विश्वस्त तसेच संस्थेसाठी मी दिलेल्या पैशांचा करण्यास समर्थ म्हणून माझे काही नातेवाईक योजले आहेत. मंडळ कार्यरत झाल्यावर यांच्या हातून जबाबदारी आणि सूत्रे काढून टाकावीत अशी माझी इच्छा आहे.)
काम एक कार्यकारी मंडळ करेल. आजानुकर्ण आणि प्राडॉ बिरुटे हे सध्याचे या विषयी मला मदत करत आहेत.

विश्वस्त संस्थेच्या स्थापनापत्रकातील मुख्य कलम येणेप्रमाणे :
या प्रतिष्ठानाची उद्दिष्टे येणेप्रमाणे आहेत
(अ) व्हर्न्याक्युलर भाषेतील लोकशिक्षणात्मक लेखांच्या विनिमयाचे एक आगार स्थापन करणे, आणि अशा लेखांचे नियतकालिकांत प्रकाशन होण्याचा पुरस्कार करणे. या लेखांचे संभाव्य विषय विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र, तंत्रज्ञान, आरोग्य, हे असू शकतील, पण याच विषयांपुरते क्षेत्र मर्यादित नाही. या लेखांत निव्वळ कल्पित साहित्याचा किंवा व्यापारी मालाच्या जाहिरातीचे साहित्याचा, की ज्याच्यात लोकशिक्षणाचा हेतू नाही, अशा साहित्याचा अंतर्भाव होऊ नये.
(ब) प्रतिष्ठानाच्या उद्दिष्टांना पाठिंबा देणार्‍या दात्यांच्या सदस्यमंडळाची स्थापना करणे.
(क) विज्ञान, साहित्य, संगीत, नाट्य, कला, पुरातत्त्वसंरक्षण, संशोधन यांना वाहिलेल्या, किंवा असाच सार्वजनिक हेतू असलेल्या संस्थांना भारतात स्थापणे, त्यांचे साहाय्य करणे, त्यांना तगवणे, आर्थिक मदत करणे.

याबाबत प्राडॉ बिरुटे/अजानुकर्ण आणि माझ्यामध्ये पुढीलप्रमाणे पत्रव्यवहार झाला :
प्रस्तावना :
या घटकेला माझ्या मनासमोर जी चौकट आहे ती आहे थोडीफार "रॉयटर" किंवा "असोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया" या संस्थांसारखी. म्हणजे आपण मासिक/नियतकालिक काढणार नाही, पण नियतकालिकांना मजकूर पुरवू. पण "रॉयटर"चे स्वतःचे वार्ताहार असतात. आपले लेखक मात्र स्वतंत्र असतील, आपले पगारी नोकर नव्हेत. रॉयटर नफा तत्त्वावर चालते. आपले मंडळ विना-नफा तत्त्वावर चालेल. अगदी नेमकी चौकट आहे "सिंडिकेशन"ची. उदाहरणार्थ "टाइम्स ऑफ इंडिया", "इंडियन एक्स्प्रेस", वगैरे, अनेक वर्तमानपत्रांत तीच-ती व्यंगचित्रे छापून येतात, जशी "बीटल बेली", "हागार द हॉरिबल" इ.इ. प्रत अधिकार लेखकाकडे राहातो, आणि मर्यादित अधिकार एका मध्यवर्ती संस्थेकडे जातो. ती संस्था या मर्यादेसकट ती व्यंगचित्रे वर्तमानपत्रांना पुरवतात. ही मध्यवर्ती संस्था नफा तत्त्वावर चालते. तेच काम आपल्या मंडळाला विनानफा तत्त्वावर करायचे आहे. असे मध्यस्थ असू तर या नव्या उदयाच्या काळात छपाई आणि वितरण व्यवस्था तयार करायची जोखिमेची जबाबदारी आपल्याला उचलावी लागणार नाही.

काही प्रश्नंची उत्तरे अशी :
> १) लोकशिक्षणात्मक लेख लिहिणारे लेखकांनी आपल्या कडे लेख का द्यावेत ?
ज्या लोकांना लिहायचे आहे, पण प्रकाशकांशी संपर्क नाही, तो साधायचा खटाटोप करायचा नाही, अशा लेखकांना मंडळाच्या कामात रस असेल. आजही हे लोक अनुदिन्यांवर, संकेतस्थळांवर आणि सकाळच्या "पैलतीर" वगैरे सदरांवर लिहू शकतात. पण जे लोक आज त्यांचे लिखाण वाचतील ते फार थोडे आहेत (आकडा बहुधा शेकड्यांमध्ये). मुख्य म्हणजे जे त्यांचे आज आंतर्जालावरचे वाचक आहेत, ते बहुतेक आंतर्जालात तरबेज आहेत, बहुतेक थोडीतरी इंग्रजी विद्या शिकलेले/समजू शकणारे आहेत. त्या वाचकांना ती माहिती गूगलून सहज मिळू शकेल. छापील वर्तमानपत्रांच्या वाचकांची संख्या हजारोंनी आहे. पैकी लहान मराठी वर्तमानपत्रांचे वाचक असेही असतात की जे इंग्रजी वाचत नाहीत. या वाचकांकडे लोकशिक्षणात्मक लेख पोचवण्यात काही नवे कार्य मंडळ करू शकते. ज्या लेखकांना या वाचकवर्गापर्यंत पोचायचे आहे, पण जिल्ह्या-जिल्ह्याच्या वर्तमानपत्राच्या संपादकांशी कसा संपर्क साधावा हे माहीत नाही, त्या लेखकांना मंडळाच्या कामात रस असेल. अर्थात मंडळ कोणाला आर्थिक नफा करून देण्यासाठी आपला वेळ खर्ची घालणार नाही. ज्या लेखकांना विना नफा तत्त्वावर, स्वान्तसुखाय, आपले लेखन या वाचकांपर्यंत पोचवायचे आहे, त्यांनाच मंडळ मदत करेल. (मंडळा-व्यतिरिक्त लेखकांनी नफ्यासाठी जरूर लेखन करावे, पण नफ्यासाठी मंडळाचा वापर करू नये.) एकदा लेखन छापून आले, आणि ते संपादकांना/वाचकांना आवडले, तर या लेखकांना पुढे थेट त्या संपादकांपाशी आपले लेखन नेता येईल. यासाठी त्यांनी नफा-विनानफा काही तत्त्व वापरले, तर मंडळाशी त्याचे कर्तव्य नाही. मंडळात सुरुवात केल्यानंतर, पुढे कोणाची स्वतंत्र प्रगती झाली, तर मंडळाला आनंदच आहे.

> २) आपले मंडळ मासिक काढत असेल तर त्यात लोकांना लिहिण्यासाठी प्रवृत्त करायचे तर
> त्याचे स्वरुप कसे असावे ?

या घटकेला मंडळाला मासिक काढायचे नाही. आपल्याला अस्तित्वात असलेल्या नियतकालिकांशी स्पर्धा (आतातरी) करायची नाही. मासिकासाठी छापखाना, वितरणसंस्था, प्रकाशक लागतील. ते मोठे प्रस्थ या क्षणी आपल्या आवाक्याबाहेरचे आहे. उलट हल्ली अस्तित्वात असलेल्या नियतकालिकांना लेख पुरवून, त्यांच्या वितरण-जालाचा आपण फायदा करून घेऊ (म्हणजे आपल्या विना नफा लेखकांना त्या वितरणाचा फायदा मिळवून देऊ.)

> ३)उपक्रमावरील किंवा अन्य संकेतस्थळांवरील वरील लेखनाचे संकलन करुन छापण्यास हरकत नसावी का ?
लेखकाची अनुमती असल्यास हरकत तर काहीच नाही. पण छापलेल्या लेखाचे खेडोपाडी साक्षर वाचकापर्यंत वितरण कसे करावे, हा मोठा प्रश्न उभा राहातो. हेच लेख आपण छापून, मर्यादित प्रत-अधिकारासकट, एखाद्या नियतकालिकाला पुरवले, तर त्यांच्या छापलेल्या गठ्ठ्यांबरोबर हे लेख खेडेगावात पोचतील.

> ४) मासिक काढण्याअगोदर संकेतस्थळावर त्या लेखाबाबत चर्चा करावी का ?
माझ्या मते मासिक काढण्याची महत्त्वाकांक्षा चांगली असली तरी तो पूर्णवेळ श्रमाची गरज असलेला तो धंदा सुरू करण्यासाठीचे मनुष्यबळ आपल्यापाशी आज नाही. पुढे कधी आपण मासिक काढण्यास समर्थ होऊ, तेव्हा त्याची चर्चा झाली पाहिजे हे पटते.

५) लेखन योग्य- अयोग्य ठरवायचे कोणी ?
कार्यकारी मंडळाने योग्य-अयोग्य ठरवायचे. शक्यतोवर हे लेखन "उपक्रम"वर (किंवा कार्यकारी मंडळाला चर्चा दिसेल अशा अन्य संकेतस्थळावर) आधी प्रकाशित व्हावे. तिथे लोक आपल्याला सल्ला, टीका देतील. पण या निनावी लोकांपाशी मताधिकार किंवा नकाराधिकार नसावा. त्यांच्या सल्ल्यानुसार लेखकाने लेखात फेरफार केल्यास करावा. शिवाय त्या प्रतिसादांवरून त्या लेखाच्या दर्जाविषयी, विषयाच्या योग्यतेबद्दल कार्यकारी मंडळाला कल्पना येईल. पण कार्यकारी मंडळ स्वतःच अंतिम निर्णय घेईल. कार्यकारी मंडळात एकमेकांशी मिळून घेण्याचा, अतिरेकी आग्रह न करण्याचा गुण असावा (म्हणून कार्यकारी मंडळ लहान असावे.). कार्यकारी मंडळाने योग्य-अयोग्य ठरवल्यानंतरही छापील माध्यमाचे संपादक तो लेख निवडून छापतील की नाही, तो निर्णय त्या-त्या वर्तमानपत्राच्या संपादकाचा!

> ६) समजा प्रा.डॉ.बिरुटे यांनी औरंगाबादचे काही वैचारिक लेखन, काही नामांकित
> लेखकांचे लेखन जमा केले, तर करतांना कोणत्याही मानधनाशिवाय ते लेखन
> देतील काय ? एकदा देतील पण,दुस-यांदा मात्र शे-दोनशे द्यायचेत का ?

हा उत्तम विचार आहे, पण यातही गोम आहे. शे-दोनशे रुपये काही आपल्याला जड नाहीत. पण ज्यांना धन मिळण्याइतपत नाव आहे, त्यांना आपली गरज का भासावी, हा प्रश्न पडतो. कारण आपल्या मदतीशिवायही ते आपले लेखन वर्तमानपत्रांना पाठवू शकतात. खरे म्हणजे इथे सेवाभावाची कोणाला भावना असली, पण सेवा करायला लेखकाला वाट माहिती नसली तर तशा सेवेस मार्ग मोकळा करणे, हे आपल्या मंडळाचे उद्दिष्ट आहे. तरी हे म्हणणे चांगले, विचार करण्यासारखे वाटते, कारण आज मंडळ नवोदित आहे. कुणा नामांकित लेखकाने आपल्याला लेख पुरवलेत, तर मानधन म्हणून नाही, तरी "पोस्टाचा, कागदाचा खर्च" म्हणून शे-दोनशे रुपये देण्याचा विचार आपण करू शकतो.

> मंडळाचे स्वरुप लेखक व प्रकाशक यांच्यामधील मध्यस्थ स्वरुपाचेच राहील
> किंवा कसे याबाबत अधिक विचार करणे गरजेचे आहे. काही कारणास्तव
> एखाद्या लेखकाला आपले नाव प्रसिद्ध करणे/जाहीर करणे योग्य वाटत
> नसल्यास लोकमित्र मंडळाने हा लेख मंडळाच्या नावावर प्रसिद्ध करणे शक्य
> होईल का? आज उपक्रमावरील काही टोपणनावे घेऊन
> लिहिणारे अनेक लेखक अतिशय चांगले लिहितात मात्र गुप्त राहण्याची
> त्यांची इच्छा असेल तर केवळ त्यासाठी त्यांच्या लेखनापासून वाचक
> वंचित राहू नयेत असे वाटते.

हा चांगला विचार आहे. पण कोणी जाहीररीत्या टोपणनाव वापरत असले तरी मंडळाशी व्यवहारात खरी व्यक्ती म्हणूनच सामोरे यावे. त्यांनी वाङ्मय चोरले तर मंडळास कायदेशीर धोका नको. शिवाय अशा बाबतीत मंडळ एजंट म्हणून त्या लेखकाचे मर्यादित वकालतपत्रच घेत असते. म्हणजे त्यांच्या नावाची पत्रे पोचती करणे, वगैरे आलेच. कार्यकारी मंडळापाशी कितपत वेळ आहे, त्याचा आवाका जाणून हे काम आपण पत्करावे, असा विचार करूया.

उपक्रम आणि अन्य संकेतस्थळावरील लेखकांना माझी पुढील विनंती :
१. या संस्थेत लेखक म्हणून रुजू व्हावे. तसे सुरुवातीने ई-विरोपाने, पुढे कागदोपत्री आम्हाला कळवावे.
२. आपले काही लेख उपक्रमावर (किंवा आम्हाला बघता येतील अशा दुसर्‍या संकेतस्थळावर) प्रसिद्ध करावेत : मर्यादा ५०० शब्द जास्तीत जास्त एक कृष्णधवल चित्र. (चित्राचा प्रत अधिकार लेखकाकडे असावा, किंवा मुक्त असावा.)
३. विषय शिक्षणात्मक/माहितीपर असावा. शैली ललित असली तरी चालेल. पण मूळ आणि स्पष्ट उद्देश शिक्षणात्मक असावा.
४. लेखांचा पूर्ण अधिकार लेखकांकडे राहील - पण मंडळाकडे वृत्तपत्रांच्या संपादकांना एकदा-छपाईची अनुमती देण्याचा मर्यादित अधिकार राहील.
५. मंडळ अजून नवीन आहे - सुरुवातीचे लेख शक्यतोवर राजकीय दृष्ट्या स्फोटक नसावेत. (पुढे "वाक्स्वात्रंत्र्य" वगैरे वादांना मंडळाला सामोरे जावे लागले - तितका काळ मंडळ तगले - तर ते संकट भाग्य म्हणून मानून घेईन!) लोककला, अभिजात कला, अर्थकारण, पर्यावरण, वाणिज्य, विज्ञान, वैद्यक यातील बहुतेक विषय स्फोटक नसावेत असे वाटते.
६. पाच लेखक आणि २५ लेख हातात आल्यावर ही पुंजी आम्ही वेगवेगळ्या संपादकांना दाखवू. यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मी येथे आह्वान म्हणून सभासदांना देत आहे.

या प्रकल्पाला प्रतिसाद द्यावा.

Comments

शाब्बास रे,

शाब्बास रे धन्या! तीन महिन्यांपूर्वी जे बोलला होतास ते करून दाखवलंस!

'बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले'! असं म्हटलेलंच आहे..

तुझे, बिरुटेशेठचे आणि आजानुकर्णाचे मन:पूर्वक अभिनंदन व लोकमित्र प्रतिष्ठानला माझ्या व्यक्तिगत व मिसळपाव परिवारातर्फे अनेकोत्तम शुभेच्छा!

ही मूळ कल्पना ज्यांनी मांडली त्या आमच्या वालवलकरशेठचेही अभिनंदन!
(अवांतर - एक कोकणी या नात्याने मला त्यांचा अभिमान वाटतो!)

धन्याशेठ, मात्र आता थांबू नका. लोकमित्र प्रतिष्ठानचे हे जे रोपटे तू लावले आहेस, त्याचा वेलू आता गगनावेरी नेण्याची जबाबदरी तुम्हा मंडळींवर आहे. नाहीतर उत्साहाच्या भरात अशी अनेक प्रतिष्ठानं, संस्था स्थापन होतात व लवकरच बंद पडतात, तसं होता कामा नये, असं वाटतं!

व्यक्तिश: माझ्याकडून काही मदत होण्यासारखी असेल तर अवश्य सांग, मी ती यथाशक्ति, यथामती करण्याचा जरूर प्रयत्न करीन, नव्हे ते मला आवडेल!

आत्ता जरा गडबडीत आहे, सवडीनवधिक विस्तृत प्रतिसाद पाठवतो...

प्रतिष्ठानला पुन्हा एकदा शुभेच्छा व सुयश चिंतितो!

तात्या.

न लगे मुक्ति आणि संपदा, मिसळसंग देई सदा!

सहमत

'बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले'! असं म्हटलेलंच आहे..

लेख वाचताना अगदी हेच वाक्य डोळ्यासमोर आले.

अभिनंदन आणि सदिच्छा

'लोकमित्र प्रतिष्ठान' या प्रकाशनसहाय्यक संस्थेच्या स्थापनेबद्दल सर्व संबंधितांचे अभिनंदन
आणि
ही संस्था उत्तरोत्तर प्रगती करो ही सदिच्छा.

अभिनंदन आणि शुभेच्छा

हा उपक्रम सुरु केल्याबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. लेखक म्हणून सहभागी व्हायचे असल्यास विरोप कुणाला पाठवावा? एकाच विषयावर दोन वेगळ्या व्यक्तींनी वेगवेगळे लेख लिहिले, तर त्याबाबत धोरण ठरवावे असे वाटते. म्हणजे निव्वळ दोघांपैकी अधिक उत्तम लेख न निवडता, जर त्यात वेगवेगळे मुद्दे असतील तर त्यांचा समावेश करुन घेऊन एकच लेख पाठवणे वाचकांना मिळणार्‍या माहितीच्या दृष्टीने अधिक योग्य ठरेल.

शिवाय ह्या कामासाठी येणार्‍या लेखनाचे कदाचित थोडे संपादन करणेही गरजेचे होईल. अधिक संस्करण करुन हे लेख मराठी विकीवरही चढवता येतील. ह्यापैकी कुठल्याही वा इतर कामात मदत लागली तर मी यथाशक्ती नक्कीच करेन.

नंदन
मराठी साहित्यविषयक अनुदिनी

सहमत...अभिनंदन आणि शुभेच्छा!

एकाच विषयावर दोन वेगळ्या व्यक्तींनी वेगवेगळे लेख लिहिले, तर त्याबाबत धोरण ठरवावे असे वाटते. म्हणजे निव्वळ दोघांपैकी अधिक उत्तम लेख न निवडता, जर त्यात वेगवेगळे मुद्दे असतील तर त्यांचा समावेश करुन घेऊन एकच लेख पाठवणे वाचकांना मिळणार्‍या माहितीच्या दृष्टीने अधिक योग्य ठरेल.

खरे आहे. असे लेख दोघांच्या नावे पुढे पाठवावा.

ह्या कामासाठी येणार्‍या लेखनाचे कदाचित थोडे संपादन करणेही गरजेचे होईल. अधिक संस्करण करुन हे लेख मराठी विकीवरही चढवता येतील. ह्यापैकी कुठल्याही वा इतर कामात मदत लागली तर मी यथाशक्ती नक्कीच करेन.

सध्या, पुढील दोन महिने मी थोडी घरच्या कामांत व्यग्र आहे. त्यानंतर बर्‍यापैकी वेळ देऊ शकेन.

याचबरोबर असेही वाटते की,

अपेक्षित लेखांचे विषय उपक्रमाच्या माध्यमातून पुढे यावेत. यावर, एखाद्याकडील उपलब्ध माहितीवरून लेख/चर्चा टाकणे, त्यावर उपक्रमाच्या माध्यमातून विचार-वाद-विवाद करून आलेले प्रतिसाद संकलित करून लेखही उत्तमप्रकारे तयार करता येईल.

शुभेच्छा!

असेच

या अतिशय स्तुत्य उपक्रमाबद्दल अभिनंदन आणि शुभेच्छा. मी लेखक म्हणून सहभागी होण्यास तयार आहे. नंदनने विचारल्याप्रमाणे याविषयी अधिक माहिती द्यावी. नजीकच्या भविष्यकाळात थोडा व्यस्त आहे, पण या संदर्भात शक्य ती मदत करायला कधीही तयार आहे.

----
"Those are my principles. If you don't like them, I have others." -- Groucho Marx

शुभेच्छा!

लोकमित्र मंडळाला मनःपूर्वक शुभेच्छा! हा उपक्रम निश्चितच स्तुत्य आहे. संपादन/व्यवस्थापनात मदत आणि शक्य झाल्यास लेखन यामार्गानी शक्य ती सर्व मदत करण्यास मी तयार आहे.

युनिक फिचर्स

पुण्यात युनिक फिचर्स नावाची अशीच एक संस्था. सुरुवातीच्या काळात (१९८९)व्यावसायिक/प्रायोगिक उद्देशाने याच पद्धतीने काम केल. आता ती एक प्रतिथयश अशी संस्था आहे; ज्यात समकालीन प्रकाशन, दृक-श्राव्य विभाग, अनुभव नावाचे मासिक यांचा समावेश आहे. सातत्य हेच त्याचे यशाचे गमक.
पुण्यातून प्रकाशन डायरी नावाची एक डायरी निघते. त्यात प्रकाशनाच्या अनुषंगाने सर्व उपयुक्त व अद्ययावत माहिती संकलित आहे. मोहन वैद्य ते संकलित करतात. त्याचा उपयोग होईल.
प्रकाश घाटपांडे

अभिनंदन

धनंजयराव,

आपण (आधी) जाहीर केल्याप्रमाणे तडीस नेलेत त्याबद्दल अभिनंदन! सार्वजनीक आयुष्यात "बोले तैसा चाले "याचे उपक्रमावर पाहीलेले हे दुसरे उदाहरण... पहीले कुठले ते आठवते का पहा :-)

बाकीचा संवाद आधीप्रमाणेच व्य. नि. वरून...

अभिनंदन

हार्दीक अभिनंदन!

बाकी व्यनीतून :)

-ऋषिकेश

अभिनंदन

....आणि सहभागी होण्याची इच्छा !

असेच..

.. म्हणतो.

पुरवणी

(सकाळवर अनेक लेख बघून :)
१००० शब्द चालतील. पण असे फार कमी लेख सापडले. बहुतेक लेख <५०० शब्द होते.
एकच रंगीत चित्रही चालेल.

तरीही <५००पेक्षा कमी, कृष्णधवलच चित्र असल्यास, रंगीत छापखाना नसलेल्या वर्तमानपत्रांना सोय होईल हा विचार लेखकांनी मनापासून करावा.

सध्या व्य.नि मला पाठवावा. माझा पत्ता :
deejayvaidya @ yahoo . com
असा आहे. तेथून पुढे कागदोपत्री व्यवहार एकदा-दोनदा होईल. (पुढील युक्ती "पेपाल" कंपनीची.) अमेरिकेतील लेखकांना मी काहीतरी नगण्य रकमेचा (~१डॉलरपेक्षा कमी) धनादेश पाठवीन (क्रॉस्ड-चेक सारखा, पण मलाही फार खर्च नको). तो त्या लेखकाने बँकेत भरल्यावर माझ्या बँकेपाशी त्याचा फॅक्स येतो. त्या चेकमुळे लेखक-सदस्याला खात्री पटेल की मी एक "व्यक्ती" आहे. "धनंजय" हे माझे नाव असले तरी येथे माझे कायद्याचे-बंधन-नसलेले-टोपणनाव आहे, आणि त्याबद्दल लेखकांना योग्य ती काळजी वाटणे रास्तच आहे. तशीच मलाही खात्री पटेल की लेखक "व्यक्ती" आहे, टोपणनाव नाही. लेखकाला काहीच खर्च नाही, मला नगण्य खर्च.

भारतात चेक पाठवला तर मिळणार्‍याकडून बँक २५० रुपये बसूल करते. त्यामुळे भारतातील लेखकाला तोटा होऊ नये तर मला ५-६ डॉलरचा चेक पाठवावा लागेल. "व्यक्तीची" खात्री करण्यास हा प्रकार महागात पडेल असे मला वाटते. सध्यातरी कोणाचा क्रेडिट कार्ड क्रमांक वापरून त्याची सत्यता पडताळण्याचे तंत्र मला अवगत नाही. या बाबतीत कोणाला काही युक्ती सुचल्यास मला जरूर कळवावी. (भारतातल्या भारतात चेक पाठवला तर पाठवणार्‍याला काही पुरावा मिळतो का? - तसे असल्यास प्रा. बिरुटे यांची अधिक मदत मागेन.)

युरोपाबद्दल तेथे राहाणार्‍यांनी कळवावे. अन्य देशांत राहाणार्‍यांनी तेथील बँकेच्या व्यवहाराबाबत.

"व्यक्तित्वाची" खात्री झाल्यावर मग एक लेखी पत्र मला पाठवावे, (त्याचा "फॉर्म" तयार करण्याची मदत येथे कोणी मला करावी.) सोपे पत्र. "लेखन माझे, प्रत-अधिकार माझा, या कामापुरता मर्यादित प्रत अधिकार लोकमित्रकडे" इतपत. प्रसिद्धीसाठी नाव गुप्त=टोपणनाव ठेवायचे/न ठेवायचे ते सांगावे. सही.

(म्हणून तीन महिने मुदत मागितली.)

अनेक लेखकांनी केलेले लेखन : प्रियालींचा उत्तम मुद्दा. सर्व लेखकांकडून सहीनिशी पत्र लोकमित्रपाशी असावे. अनेक लेखक किंवा लेखकमंडळाचे (पॅनलचे) लेखन उत्कृष्ट असू शकते.

एकाच विषयावर अनेक लेख (नंदन) : चांगला मुद्दा. लेखक कमी असल्यास दुहेरी लेख वाया जाऊ शकतील. उलटमुद्दा : वेगवेगळे लेखक वेगवेगळ्या पैलूंवरती लिहितील. सुरुवातीला प्रथम मुद्दा पटतो. लेखकांनी उपक्रमावर "अमुक लेख लिहीत आहे" म्हणून सांगावे. मग दुसर्‍या लेखकाला त्याच विषयावर लेख लिहायचा असेल तर त्या दुसर्‍या लेखकाची मर्जी.

विकीवर एकमेकांचे लेख "निनावी" पद्धतीने संपादित करता येतात. हे चांगले आहे, पण प्रत-अधिकार कोणाचा, हा गुंतागुंतीचा प्रश्न होऊ शकतो.

सर्वांचे स्वागत, धन्यवाद

लेखनास उत्सूक सर्वांचे मनापासून स्वागत.

नंदन, ऋषिकेश, सर्किट, मुक्तसुनीत, (लवकरच) प्रियाली, राजेंद्र... (कोणी राहिले का - उत्साहाच्या भरात कोणाचे स्वागत करण्यात माझी हयगय नको.)

तात्या, विसुनाना, विकास, सहज, तुमचे आशीर्वाद आहेत.

घाटपांडे सर, युनिक फीचर्स ना आपण हमी देऊ की त्यांच्याशी स्पर्धा नाही - त्यांच्यापैकी कोणी आपल्या संस्थेला मार्गदर्शन देऊ शकेल का?

स्पर्धा नव्हे सहकार्य.

घाटपांडे साहेब, युनिक फीचर्स ना आपण हमी देऊ की त्यांच्याशी स्पर्धा नाही - त्यांच्यापैकी कोणी आपल्या संस्थेला मार्गदर्शन देऊ शकेल का?

अश्या प्रकारे जितक्या संस्था निर्माण होतात किंवा होतील त्यांच्या मनात स्पर्धेची नव्हे तर सहकार्याची भावना असते. कालांतराने आपलीही संस्था सबल होईलच.

सहकार्य

युनिक फिचर्स चे सहकार्य मिळू शकेल. कारण पुर्वी ते तालुका व जिल्हा पातळीवरीअ नियतकालिकांना शहरातल्या लेखकांचे लेख देत असत. त्यातल्या मानधनाचा काही हिस्सा ते लेखकाला देत. आता ते काम त्यांनी कार्यबाहुल्यामुळे बंद केले आहे. त्याचे संस्थापक व डायरेक्टर हा माझा मित्र आहे. डॉ सुहास कुलकर्णी.
प्रकाश घाटपांडे

अभिनंदन!

चांगला उपक्रम. लेखनात माझाही सहभाग गृहित धरावा.

मीही

मी तर अतिकिंचित् लेखक आहे. तरीही बरेच काळापूर्वी मी मनोगतावर शास्त्रीय संगीताचा प्राथमिक परिचय करून देण्यासाठी एक लेखमाला लिहिली होती ती संपादित करून देईन म्हणतो.
बाकी इतरांनी केलेल्या कौतुकात मीसुद्धा सामील आहे.
- दिगम्भा

कौतुक् आणि दुरदृष्टी

अभिनंदन.
आपले कौतुक वाटते. हि सुरुवात आहे. लेखन जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे हि सदिच्छा. तसेच हे लोकमित्र मंडळ भविष्यातील एक माहितीचा स्त्रोत व्हावे हि दुरदृष्टी ठेवावी हि नम्र विनंती. तंत्रज्ञान तसेच प्रत्येक गोष्टीकडे अभ्यासु दृष्टीकोनातुन पहायची सवय आपण जर सर्व मराठीजनांना या माध्यमातुन लावू शकलो तर एक पुण्यकर्म ठरेल.
पुढील वाटचाली करिता शुभेच्छा.





अरे वा

हा उपक्रम व त्यामागचा उद्देश फारच छान आहे. या मंडळाला व त्यात भाग घेणार्‍या सर्वांना शुभेच्छा!

राधिका

असेच

हा उपक्रम व त्यामागचा उद्देश फारच छान आहे. या मंडळाला व त्यात भाग घेणार्‍या सर्वांना शुभेच्छा!

लोकमित्रमंडळ

मराठी असे आमुची मायबोली तिला बैसवूं वैभवाच्या शिरी |
***********************************
कार्यारंभ न करणे, प्रथम अशा बुद्धिलक्षणा जाणा ।
अंगीकृत कार्याला, अंती नेणे द्वितीय चिन्ह गणा॥
.......................................
श्री.धनंजय यांचा लोकमित्रमंडळा संबंधीचा लेख आणि त्यावरील मन:पूर्वक प्रतिसाद वाचून आनंद झाला.उपक्रमी सदस्यांनी मनावर घेतले तर काहीही अशक्य नाही.श्री. धनंजय यांनी मांडलेले विचार आणि कल्पना अगदी सुस्पष्ट आहेत.आपले नेमके उद्दिष्ट एकदा ठरले की पुढील वाटचाल सुलभ होते.श्री. धनंजय यांच्या समर्थ मार्गदर्शनामुळेच हे शक्य आहे.मात्र पुढील वाटचाली साठी आपणा सर्वांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.
...........................................................................................

दूरदृष्टी

मराठी असे आमुची मायबोली तिला बैसवूं वैभवाच्या शिरी |
***********************************
श्री. नंदन यांच्या सूचना अगदी मौलिक आहेत. हे सगळे वाचताना मी अचंबित होतो.पुढे काय होईल हे यांना एव्हढे आधी दिसते कसे? खरोखर ही दूरदृष्टीच होय.मूळ लेखन कोणाचे याचा एकदा उल्लेख केला की मग प्रताधिकाराची कोणतीच समस्या उद्भवणार नाही. लो.मि.मंडळ हे व्यावसायीक नव्हेच.आर्थिक लाभ हे उद्दिष्ट नाही.तेव्हा चिंता नको. आपण कोणाचाही लेख घेऊ शकतो." श्री......म्हणतात:......" असे लिहून उद्धृत केले की पुरेसे आहे.
.............................................................................................

वा वा

गेले काही दिवस कार्यबाहुल्यामुळे येथे येणे जमले नाही. बरेच चांगले लेख, निवेदने झालेली आहेत असे दिसते. लवकरच वेळ मिळेल अशा अपेक्षेने घाईघाईत हा प्रतिसाद संपवत आहे.
लोकमित्र मंडळाला माझ्या शुभेच्छा आहेतच, शिवाय जमेल तितकी मदतही करणार आहेच. फक्त हा आठवडा थांबा. :)

-- आजानुकर्ण

शुभेच्छा

लोकमित्र मंडळाला अनेक शुभेच्छा !
यथामति यथाशक्ती सहभागी होण्याचा प्रयत्न जरुर करीन.
--लिखाळ.

'भाषा आणि जीवन'ला लेखन हवे आहे

मराठी साहित्य परिषद ह्या संस्थेच्या भाषा आणि जीवन ह्या त्रैमासिक पत्रिकेला पुढील विषयासंबंधीचे  लेखनला हवे आहे :

मराठी, अन्य देशीविदेशी भाषा, भाषांची तुलना (शब्दघटना, रचनावैशिष्ट्ये, इ०), भाषाविज्ञान, भाषांतर, शैली (व्यवहारातील व साहित्यातील), भाषिक व भाषाशिक्षणविषयक संशोधन, परिभाषा, भाषिक वर्तन, भाषाविषयक शैक्षणिक व शासकीय धोरणे, पुस्तक-परीक्षणे, पानपूरके, पत्रिकेतील प्रकाशित मजकुराबद्दल प्रतिक्रिया, आपली भाषिक प्रचीती, मराठीच्या प्रादेशिक, व्यवसायविशिष्ट, वयोगटविशिष्ट, लिंगविशिष्ट बोलींची वैशिष्ट्ये, मराठी भाषेवरील इतर भाषांचा परिणाम, कवितांचे शैलीवैज्ञानिक विश्लेषण, कवितेची भाषा, साहित्याची भाषा, परिभाषाकोशांचा परिचय/ परीक्षणे.

मूळ दुवा :लेखन हवे आहे

 
^ वर