गुगलवर ही हिंदी व मराठी टंकलेखन शक्य आहे.

मित्र हो,
कदाचीत आपणास माहीत असेल सुद्दा, पण नसल्यास ही गुगल लॅबची लिंक उपयुक्त ठरू शकेल.
टंकलेखन सर्व साधारणपणे ग म भ न प्रमाणेच आहे.
http://www.google.com/transliterate/indic/

आपला
हेमंत

Comments

प्रकाटाआ

प्रकाटाआ

स्वयंसंपादीत

 
^ वर