मराठीतील रूढ संस्कृत शब्द आणि वचने - भाग १.

मराठी भाषेत शेकडो शब्द आणि वचने दैनंदिन वापराची झाली आहेत. ती इतकी सरावाची आहेत की त्यांचा उगम बहुधा विस्मृतीत जातो. असे काही शब्द आणि वचने खाली देऊन त्यांचे उगम शोधण्याचा प्रयत्न मी केला आहे. प्रस्तुत लिखाणात असे २० शब्द आणि वचने आहेत. पाळीपाळीने आणखी अनेक शब्द आणि वचने मी सदस्यांपुढे ठेवणार आहे.

प्रथम शब्द अथवा वचन, नंतर त्याचा उगम आणि शेवटी सरल अनुवाद असे ह्याचे स्वरूप आहे.

१) नभ:स्पृशं दीप्तम्। (भारतीय वायुसेनेचे ध्येयवाक्य. भूतपूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन् ह्यांनी हे सुचविले असे वाचल्याचे स्मरते.)

नभ:स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् ।
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा
धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो॥
गीता ११.२४

(हे विष्णो, आकाशस्पर्शी ज्योतीसारख्या आणि अनेकवर्णयुक्त, उघडया मुखाच्या आणि प्रज्वलित विशाल नेत्रांच्या तुला पाहून भयभीत झालेल्या मजमध्ये धैर्य आणि शांति नाहीसे झाले आहेत.)

२) मरणं प्रकृतिः शरीरिणाम्।

मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते बुधैः।
क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्यदि जन्तुर्ननु लाभवानसौ॥
रघुवंश ८.८७

(मरण ही शरीरधारकांची प्रवृत्ति आणि जीवन ही विकृति आहे असे ज्ञानी म्हणतात. एखादा जीव श्वास घेऊन एक क्षणभर जगला तरी तो त्याचा लाभच आहे.)

३) बलमार्तभयोपशान्तये।

बलमार्तभयोपशान्तये विदुषां सत्कृतये बहु श्रुतम्।
वसु तस्य विभोर्न केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना॥
रघुवंश ८.३१

(त्या राजाचे बल दुःखितांचे भय घालविण्यासाठी आणि मिळविलेले ज्ञान विद्वानांचा सत्कार करण्यासाठी होते. त्याची संपत्तीच नाही तर गुणहि दुसर्‍यांच्या उपयोगासाठी होते.)

४) नामूलं लिख्यते किञ्चित्।

इहान्वयमुखेनैव सर्वं व्याख्यायते मया।
नामूलं लिख्यते किञ्चिन्नानपेक्षितमुच्यते॥
मल्लिनाथ संजीविनीटीका प्रस्तावना

(येथे मी सर्व व्याख्या अन्वयमार्गाने केली आहे. आधार नसलेले काहीहि लिहिलेले नाही आणि ज्याची आवश्यकता नाही असे काहीहि म्हटलेले नाही.)

५) विनाशकाले विपरीतबुद्धिः।

न भूतपूर्वो न च केन दृष्टो हेम्नः कुरङ्गो न कदापि वार्ता।
तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य विनाशकाले विपरीतबुद्धिः॥
सुभाषित

(सोन्याचा हरिण पूर्वी कधी झाला नाही आणि कोणी पाहिला नाही. त्याची काहीहि वार्ता नाही. तरीहि रामाला त्याचा लोभ पडला. विनाशकाळी बुद्धि उलटी फिरते.)

६) बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा।

स्वयं महेश: श्वशुरो नगेश: सखा धनेशस्तनयो गणेशः।
तथापि भिक्षाटनमेव शम्भोर्बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा॥
सुभाषित

(स्वत: महेश, सासरा पर्वतामधील प्रमुख, मित्र धनेश कुबेर, मुलगा गणांचा नेता. असे असूनहि शंकराला भिक्षेसाठी हिंडावे लागते कारण ईश्वरेच्छा सर्वशक्तिमान् आहे.)

७) सुखं च मे शयनं च मे।

अभयं च मे सुखं च मे शयनं च मे
सूषा च मे सुदिनं च मे॥
चमक रुद्रप्रश्न

(मला भीतिपासून मुक्ति मिळो, मला सुख मिळो, चांगली निद्रा, चांगली पहाट आणि चांगला दिवस मिळो...)

८) विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुख:।

शिरः शार्वं स्वर्गात्पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरं
महीन्द्रादुत्तुङ्गातदवनिमवनेश्चापि जलधिम्।
अधोधो गङ्गेयं पदमुपगता स्तोकमधुना
विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुख:॥
भर्तृहरि

(स्वर्गातून शंकराच्या मस्तकावर, तेथून हिमालय पर्वतावर, तेथून भूमीवर आणि तेथूनही समुद्रामध्ये. अशी गंगा खालच्याखालच्या पदाकडे जाते. विवेकभ्रष्टांचा नाश शंभर मार्गांनी होतो.)

९) न भूतो न भविष्यति।

कृपणेन समो दाता न भूतो न भविष्यति।
अस्पृशन्नेव वित्तानि यः परेभ्यः प्रयच्छति॥
सुभाषित

कृपणासमान दाता झाला नाही आणि होणार नाही, जो आपल्या संपत्तीला हातहि न लावता दुसर्‍यांना देऊन टाकतो.)

वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन।
वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति॥
वेङ्कटेशस्तोत्र

(वेंकटपर्वतासारखे स्थान विश्वामध्ये नाही. वेंकटेशासारखा देव झाला नाही आणि होणार नाही.)

१०) शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्।

अपि क्रियार्थं सुलभं समित्कुशं जलान्यपि स्नानविधिक्षमाणि ते।
अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्॥
कुमारसंभव ५.३३

(तुला विधींसाठी समिधा आणि कुशदर्भ सहजतेने मिळतात ना? स्नानास योग्य पाणी आहे ना? तप करायला तू आपल्या शक्तीने बसली आहेस ना? खरोखर, धर्मसाधनेसाठी पहिली गोष्ट म्हणजे शरीर. - कपटवेषधारी शंकर त्याच्या प्राप्तीसाठी तपश्चरणाला बसलेल्या पार्वतीला हे तिची परीक्षा घेण्यासाठी हे प्रश्न विचारतो.)

११) अद्वातद्वा - यद्वा तद्वा।

यस्य कस्य तरोर्मूलं येन केनापि मिश्रितम्।
यस्मै कस्मै प्रदातव्यं यद्वा तद्वा भविष्यति॥
सुभाषित

(कॊठल्यातरी झाडाचे मूळ कशाततरी मिसळून कोणालातरी द्यावे. परिणाम कोणताहि होईल!)

१२) बादरायणसम्बन्ध.

अस्माकं बदरीचक्रं युष्माकं बदरीतरुः।
बादरायणसम्बन्धात् यूयं यूयं वयं वयम॥
सुभाषित

(आमचे चाक बदरीच्या म्हणजे बोरीच्या लाकडाचे आहे आणि ती बोरी तुमची आहे. असे तुमचे आणि आमचे बादरायण नाते आहे.
बादरायण संबंध ही तत्त्वज्ञानातील पारिभाषिक संज्ञा आहे.)

१३) अजागळ.

धर्मार्थकाममोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते।
अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्॥
चाणक्यनीति

(ज्याला धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष ह्यापैकी काहीहि मिळालेले नाही त्याचा जन्म बोकडाच्या गळ्याखाली लोंबणार्‍या स्तनांसारखा निरर्थक आहे.)

१४) वा न वा। (वानवा)

शतेषु जायते शूर: सहस्रेषु च पण्डित:।
वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वा न वा॥
सुभाषित

(शंभरामधे एकजण शूर निपजतो, सहस्रांमध्ये एक पण्डित, दशसहस्रामध्ये एक वक्ता. देणारा दाता मात्र होतो किंवा होत नाही.)

१५) लाङ्गूलचालन.

लाङ्गूलचालनमधश्चरणावपातं
भूमौ निपत्य वदनोदरदर्शनं च।
श्वा पिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु
धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते॥
भर्तृहरि नीतिशतक

(शेपूट हालविणे, पायांवर लोळण घेणे, भूमीवर पडून तोंड आणि पोट दाखविणे - खायला देणार्‍यापुढे कुत्रा हे सर्व करतो. गजेन्द्र मात्र त्याच्याकडे शांतपणे पाहतो आणि शंभर आर्जवे केली म्हणजेच खातो.)

१६) यथा राजा तथा प्रजाः।

राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः।
लोकास्तमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजाः॥
भोजप्रबन्ध

(राजा धार्मिक तर प्रजा धार्मिक, राजा पापी तर प्रजा पापी, राजा मध्यम तर प्रजा मध्यम. प्रजा त्याच्यासारखी वागते. जसा राजा तशी त्याची प्रजा.)

१७) राजा कालस्य कारणम्।

कालो वा कारणं राज्ञः राजा वा कालकारणम्।
इति ते संशयो माऽभूत् राजा कालस्य कारणम्॥
महाभारत उद्योगपर्व

(काळामुळे राजा निर्माण होतो की राजा काळ बनवितो ह्याविषयी संशय बाळगू नकोस. राजाच काळ बनवितो.)

१८) नाटयं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्।

देवानामिदमामनन्ति मुनयः कान्तं क्रतुं चाक्षुषम्।
रुद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा।
त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते।
नाटयं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्॥
कालिदास मालविकाग्निमित्र

(ऋषि ह्याला देवांचा नेत्रग्राह्य यज्ञ मानतात. अर्धनारीनटेश्वर शंकराने जणू हा आपल्या शरीराचा केलेला अर्धा भाग आहे. सत्त्व, रज आणि तम ह्या त्रिगुणांतून निर्माण झालेली नाना रसांनी पूर्ण अशी जगरहाटी येथे दिसते. वेगळ्या वेगळ्या आवडीनिवडीच्या लोकांना मनोरंजन देणारी नाटय ही एकच गोष्ट आहे.)

१९) खटाटोप - फटाटोप.

निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फटा।
विषमस्तु न चाप्यस्तु फटाटोपो भयङ्करः॥
पंचतंत्र १-२२५

(खटाटोप ह्या शब्दाचा हा उगम आहे: बिनविषारी सापानेही मोठी फणा काढावी. विष असो वा नसो - फटाटोप भीतिकारकच असतो.)

२०) योजकस्तत्र दुर्लभः।

अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम्।
अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः॥
सुभाषित

(ज्यात मन्त्रशक्ति नाही असे एकहि अक्षर नाही. ज्याला औषधी गुण नाही असे मूळ नाही. पूर्णतः निरुपयोगी असा माणूस नाही. ह्यांना कामाला लावणारा दुर्मिळ असतो.)

Comments

छान

छान उपक्रम! असेच पुढील शब्द / वाक्प्रचार अजून येऊद्यात.

अजागळ ह्या शब्दाचे मूळ संस्कृतात आहे ही माहिती नव्यानेच कळली. तीच गोष्ट खटाटोप ह्या शब्दाची.

राजा कालस्य कारणम्

राजा कालस्य कारणम् चा संदर्भ उद्योगपर्वात असा आहे -

युधिष्ठीर चिंतेने भीष्माला विचारतो की दुर्योधनाच्या राज्यात प्रजेची स्थिती कशी आहे? दुर्योधनासारखा दुष्ट शासनकर्ता लाभल्याने पिडीत आहे की हा काळच वाईट सुरू आहे?त्यावर भीष्म पितामह म्हणतात -

कालो वा कारणं राज्ञः राजा वा कालकारणम्।
इति ते संशयो माऽभूत् राजा कालस्य कारणम्॥

आणि युधिष्ठिराला सांगतात की काळ (चांगल्या/वाईट) राजाला कारण आहे की राजा (चांगल्या/वाईट) काळाला कारण आहे याबाबत शंकित होऊ नकोस. काळ वाईट असेल आणि म्हणून राजा वाईट बनला तर याबाबत काहीच करता येणे नाही कारण काळ आपल्या हातात नाही पण (वाईट) राजाच (वाईट) काळाला कारण असतो हेच खरे आहे आणि यावरच तू विश्वास ठेव.

मागे या चर्चेत सदर वाक्यावर खल झाला होता.

आवडला

मस्त उपक्रम.
वानवा चे मूळ गंमतीदार आहे.

उपक्रम

चांगला उपक्रम. यात भर घालण्याइतका अभ्यास नाही

ऋषिकेश
------------------
'नाविन्य' हे एकाच व्यक्तीने वेगवेगळ्या आयडीने लिहुन कसे बरे तयार व्हावे?
नुसते नावात गोड पदार्थ घालुन तसे लिहिता थोडेच येते?

माहितीपूर्ण लेख

मराठी असे आमुची मायबोली तिला बैसवूं वैभवाच्या शिरी |
***********************************
श्री.अरविंद कोल्हटकर यांचा लेख माहितीपूर्ण आणि वाचनीय आहे.संस्कृत भाषेतील श्लोक,सुवचने लिहिताना अनेकदा चुका होताना दिसतात. पण प्रस्तुत लेखात माझ्या समजुती प्रमाणे एकही व्याकरणदोष नाही .
.
"मराठी भाषेची संस्कृत लेणी(ले.भाऊ धर्माधिकारी)" हे पुस्तक वाचल्याचे आठवते.मराठीत रूढ झालेली अशी अनेक संस्कृत वचने/श्लोकार्ध त्यांत होते. श्री.अरविंद यांनी निवडलेली सुभाषिते उत्तमच आहेत.मराठी भाषांतर थोडे लालित्यपूर्ण असते तर अधिक चांगले झाले असते.पुढच्या भागांच्या प्रतीक्षेत आहे.

एक 'टायपो'

धन्यवाद यनावाला. मलाच एक टंकनदोष सापडला आहे. 'महीन्द्रादुत्तुङ्गातदवनिमवनेश्चापि' हे 'महीन्द्रादुत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि' असे हवे.

बादरायणसम्बन्ध

पूर्ण ष्टोरी अशी आहे:
अमुक एक गृहस्थ असतो. त्याच्या दारी एक बैलगाडी येउन थांबते. एक कुटुम्ब उतरते, अन याचे पाहुणे बनून पाहुणचार झोडते. याला वाटते बायकोचे नातेवाईक असतील. तिला वाटते हे सासरकडचे दिसतात. रात्री दोघे पती पत्नी एकमेकांस विचारतात् हे आलेले पाहुणे कोण? मग सकाळी तो गृहस्थ पाहुण्यांना विचारतो, महोदय, तुमची ओळख नाही लागली अन आपले नाते संबंध समजले नाहीत? तेंव्हा तो पाहुणा हे उत्तर् देतो:
माझ्या बैलगाडीचे चाक बोरीच्या लाकडाचे आहे.
तुझ्या दारी बोरीचे झाड आहे, अन् असा आपला बोरीचा : बादरायण संबंध आहे!

अस्माकं बदरीचक्रं युष्माकं बदरीतरुः।
बादरायणसम्बन्धात् यूयं यूयं वयं वयम॥

असा बादरायण संबंध!

पाठभेद

मराठी असे आमुची मायबोली तिला बैसवूं वैभवाच्या शिरी |
***********************************
श्री.अडकित्ता यांनी दिलेला अर्थ अधिक पटण्यासारखा आहे.गाडीचे चाक बोरीच्या लाकडाचे आहे.पण ते बोरीचे झाड या माणसाच्या दारात असलेले बोरीचे झाड नव्हे.माझ्या वाचनात असलेला पाठभेद असा:
....अस्माकं बदरीचक्रं बदरी च तवांगणे|बादरायणसंबंधात् ......

तेच तर् म्हणतो आहे.

तुझ्या अंगणी बोरीचे झाड, माझ्या गाडीचे चाक त्याच लाकडाचे.
(त्याच स्पेसिफिक झाडाचे लाकूड असे नव्हे, तर बोरी या जातीच्या लाकडाचे.)

नभ:स्पृशं दीप्तम्

नभ:स्पृशं दीप्तम्। (भारतीय वायुसेनेचे ध्येयवाक्य. भूतपूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन् ह्यांनी हे सुचविले असे वाचल्याचे स्मरते.)

The fire that touches the skies..
याचा अर्थ फक्त नभस्पर्शी ज्योती! इतकाच व्हावा. केवळ दुसर्‍या कुण्या श्लोकात 'डिरोगेटरी' उल्लेख संदर्भामुळे (तुला पाहून भयभीत झालेल्या मजमध्ये धैर्य आणि शांति नाहीसे झाले आहेत.) येतो/काढला जावू शकतो. म्हणून या नभस्पर्शी ज्योतींना कमी लेखू नये असे वाटते.

चूभूद्याघ्या

अजागळ आणि गलथान

'अजागलस्तन' ह्याने अजागळ ह्याशिवाय तशाच अर्थाचा अजून एक शब्द मराठीत आणला आहे, तो म्हणजे 'गलथान' (अजा)गलस्तन!

मस्त

उपक्रम आवडला


बोलो जाता बरळ, करिसी ते नीट। नेली लाज धीट, केलो देवा॥

न भूतो न भविष्यति

जीवन्ति च म्रियन्ते च मद्विधा: क्षुद्रजन्तवः |
अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति ||(हितोपदेश ३.१०१)---वाचक्नवी

न भूतो न भविष्यति

हेहि योग्य आहे.

खरी गोष्ट अशी आहे की संस्कृत सुभाषितांच्या क्षेत्रात निश्चित उगम सांगता येईल असे थोडेच आहे. बहुतेक नीतिपर, व्यवहारज्ञान सांगणारे श्लोक कोणातरी (आता अज्ञात) कवीची रचना असते. एकदा ती सर्वमान्य झाली की ती एका संग्रहातून दुसर्‍यात अशी फिरू लागते. ह्यातल्या बहुतेक ग्रंथांचे पौर्वापर्य ठरविणे दुस्तर असते आणि मूळचा कोण आणि नक्कल कोणती हेहि ठरवता येत नाही. एक वचन लोकप्रिय झाले की ते वापरून दुसराच कोणी त्याच्याभोवती नवा श्लोक निर्माण करतो. आता मूळचा श्लोक कोठला आणि त्याच्यासारखाच अर्थ असलेला नंतरचा दुसरा श्लोक कोठला हे ठरविता येत नाही. पंचतंत्र आणि हितोपदेशातील अनेक श्लोक तसेच्या तसे वा थोडयाबहुत फरकाने अन्यत्र आढळतात. ह्यांचा मूलस्रोत ठरविणे आता अशक्य कार्य आहे.

माझ्या ह्या कामापुरता जेथे कालिदास्र, भर्तृहरि, महाभारत ह्यासारखा उगम निश्चित दिसतो तेथे तसा उल्लेख केला आहे. बाकीसाठी प्रामुख्याने सुभाषितरत्नभांडागारात उल्लेखिलेले मूलस्रोत ह्यांचा आणि कधीकधी अन्य ग्रंथांचा आधार घेतला आहे.

मूलस्रोत

श्लोकाचे मूळ शोधणे अवघड असले तरी ग्रंथाचे पौर्वापर्य शोधणे अनेकदा शक्य असते.
उदाहरणार्थ, 'अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्' ही ओळ असलेला श्लोक हितोपदेशाच्या प्रस्तावनेत २६व्या क्रमांकावर आहे. सुभाषितरत्नभांडागार हा श्लोक 'ब्रह्म अ.१२०' (म्हणजे ब्रह्मपुराण अध्याय १२०?) येथून घेतला असल्याचे सांगते, तर वरती हा श्लोक चाणक्यनीतीमधला आहे असे दिले आहे. (तिथे कोठे आहे कोण जाणे? सापडला नाही!) हितोपदेशाची निर्मिती इसवी सनाचे १२वे शतक, ब्रह्मपुराणाची ५वे शतक आणि चाणक्यनीती इसवीसनापूर्वीची. तो श्लोक खरोखरच चाणक्यनीतीतला असेल तर ते लिखाण सर्वात जुने समजायला हरकत नाही.---वाचक्नवी

माहितीपूर्ण

'बालादपि सुभाषितम् ग्राह्यम्' (शुद्धलेखनाच्या चुभुदेघे) याचा उगम कशात आहे?

बालादपि सुभाषितम्

'मराठीतील रूढ संस्कृत शब्द आणि वचने - भाग २' उद्यापरवाकडे प्रकाशित करणार आहे. त्यात हया श्लोकाचा अंतर्भाव करेन.

बालादपि सुभाषितम्

दुसर्‍या भागात श्लोकाचे मूळ द्यायचे राहून गेलेले दिसते आहे, ते असे आहे :

विषादपि अमृतं ग्राह्यम्
बालादपि सुभाषितम् |
अमित्रादपि सद्-वृत्तम्
अमेध्यादपि काञ्चनम् || (मनुस्मृति २.२३९)

---वाचक्नवी

उत्तम उपक्रम

उत्तम उपक्रम. पुढील भागाची वाट पाहतो आहे.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

यद्वा तद्वा भविष्यति

ही ओळ असलेला आणखी एक श्लोक. मूळ विचारू नका, माहीत नाही!

मर्कटस्य सुरापानम्
तत्र वृश्चिकदंशनम् |
तन्मध्ये भूतसंचारो
यद्वा तद्वा भविष्यति ||

मराठीत बहुधा असे(चूभूद्याघ्या):

आधीच मर्कट तशातच मद्य प्याला
झाला तशातही वृश्चिकदंश त्याला |
झाली तयास तद् नंतर भूतबाधा
चेष्टा वदू मग किती कपिच्या अगाधा ||

---वाचक्नवी

 
^ वर