वैद्यकीय खर्चात बचत

आपले परिचीत कोणत्याही व्यक्तीला जर सीटी स्कँन, एमआरआय स्कँन तपासणी किंवा बायपास अथवा अँन्जीओप्लास्टी सारखे खर्चीक वैद्यकीय उपचाराची आवश्यकता असेल तर महाराष्ट्रातील काही ठरावीक हॉस्पीटल मध्ये आपणास २०% ते ५०% तपासणी व उपचाराचे खर्चात सवलत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. इमेल करा sadanand.thakur@gmail.com

लेखनविषय: दुवे:

Comments

म्हणजे नक्की काय करणार?

सवलत कशी मिळवून देणार? त्यासाठी तुमची फी किती?

 
^ वर