आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने...

ह्या समुदाय मराठी भाषा, बोलीभाषा, वाक्प्रचार, म्हणी, शब्दांच्या व्युत्पत्ती आदी विषयांवरील रंजक-रोचक देवाणघेवाण, सवालजवाब आणि चर्चा व्हावी. भाषेवर, शब्दांवर प्रेम करणाऱ्या आणि भाषाव्यवहाराकडे चिकित्सकपणे (दुसऱ्या शब्दांत कीसपाडूपणे) बघणाऱ्या सर्वांचे इथे हार्दिक स्वागत.

लेखनविषय:
 
^ वर