'आधि कोंबडी' शक्यच नाही! 'आधि अंडेच' असेल पाहीजे!

लेखनविषय: दुवे:
 
^ वर