उपक्रम!

हे संकेतस्थळ अधिक चांगले बनवण्यासाठी सर्वांचे योगदान महत्त्वाचे आहे.

कोणत्याही संकेतस्थळावर वावरताना,

  • "ही सुविधा खरेच उपयोगी आहे!"
  • "या सुविधेत असा बदल झाला तर बरे होईल."
  • "अमुक नवीन सुविधा देता येणे शक्य आहे. मी त्यासाठी मदत करू शकेन."
  • "हे करताना कधीकधी अशी अडचण येते."
  • "या अडचणीवर हा घ्या इलाज ."

असे अनेक अनुभव आपल्याला नेहमी येत असतात. अश्या अनुभवांतून बोध घेऊन खालील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी हा समुदाय सुरू केला आहे.

  • नवीन सदस्यांना उपयुक्त माहिती एकत्र करणे.
  • इथे वावरताना येणाऱ्या अडचणी शोधून एकत्र करणे.
  • अडचणींचे निराकरण, उपाय शोधणे आणि एकत्र करणे.
  • बदल, नवीन सुविधा सुचवणे आणि बदल/सुविधा अंमलात आणण्याची योजना बनवणे.
  • तांत्रिक किंवा शक्य त्या इतर मर्गाने त्या योजनांमध्ये सहभागी होणे.

ही यादी केवळ प्रातिनिधिक आहे. वेळोवेळी या यादीत आवश्यक ते बदल होतीलच.

सर्वांनी या समुदायात सहभागी व्हावे ही विनंती!

लेखनविषय:
 
^ वर